Those Who Keep Their Word
| |

Those Who Keep Their Word

↩️ Now I only like things that respond and those who keep their word. // 现在只喜欢有回应的事和说话算话的人。 Xiànzài zhǐ xǐhuān yǒu huíyīng de shì hé shuōhuà suàn huà de rén. // Hiện tại chích hỉ hoan hữu hồi ứng đích sự hòa thuyết thoại toán thoại đích nhân. // Bây giờ tôi chỉ thích những điều…

JUNE 1, 2020
| |

JUNE 1, 2020

Dễ dàng chính là sống như người lớn, khó khăn là trở về làm trẻ con. // 容易的是活成大人,难的是变回小孩。 Róngyì de shì huó chéng dàrén, nán de shì biàn huí xiǎohái. // It is easy to live as an adult, it is difficult to be back as a kid. P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia,…

Australia, Day 20:  Hahndorf German Village And The City Of Adelaide
|

Australia, Day 20: Hahndorf German Village And The City Of Adelaide

In the morning, I took the bus to the Hahndorf German Village which my friend had suggested. I saw a lot of “est. 1839” around this place, but it didn’t really look very old to me. Maybe I wasn’t used to the Western ancient times. I also found a panda statue and took a picture…