Integrity
| |

Integrity

💬🤝👍 Now I only like things that respond and those who keep their word. // 现在只喜欢有回应的事和说话算话的人。 Xiànzài zhǐ xǐhuān yǒu huíyīng de shì hé shuōhuà suàn huà de rén. // Hiện tại chích hỉ hoan hữu hồi ứng đích sự hòa thuyết thoại toán thoại đích nhân. // Bây giờ tôi chỉ thích những điều…

Childlike Wonder
| |

Childlike Wonder

🌟😊👶 #Adulting #ChildlikeWonder #EmbraceYourInnerChild It is easy to live as an adult, it is difficult to be back as a kid. // 容易的是活成大人,难的是变回小孩。 Róngyì de shì huó chéng dàrén, nán de shì biàn huí xiǎohái. // Dung dịch đích thị hoạt thành đại nhân, nan đích thị biến hồi tiểu hài. // Dễ dàng chính…

Australia, Day 20:  Hahndorf German Village And The City Of Adelaide
|

Australia, Day 20: Hahndorf German Village And The City Of Adelaide

In the morning, I took the bus to the Hahndorf German Village which my friend had suggested. I saw a lot of “est. 1839” around this place, but it didn’t really look very old to me. Maybe I wasn’t used to the Western ancient times. I also found a panda statue and took a picture…