JUNE 8, 2019

酱香片片香干, không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng ăn được. P.s.: Product bought in Changde, Hunan, China in … More