MAY 30, 2018
| |

MAY 30, 2018

Đặt bản thân mình quá cao, người khác ngẩng lên nhìn không được. Đặt bản thân mình quá thấp, người khác e rằng đối với bạn không thể tôn trọng. Trên đời vốn dĩ không có ai hoàn mỹ, hà tất phải che giấu khuyết điểm của bản thân. Làm người phải biết, có thể…

Focus
| |

Focus

📰🚫🤔 We overdo our response to news, good or bad, and let it distract us from the long-term job of living a useful life. (Seth Godin) // 我们对新闻的反应过度,无论好坏,它都会分散我们对过有用生活的长期工作的注意力。 Wǒmen duì xīnwén de fǎnyìng guòdù, wúlùn hǎo huài, tā dūhuì fēnsàn wǒmen duìguò yǒuyòng shēnghuó de cháng qī gōngzuò de zhùyì lì. // Ngã môn đối…

Outcome
| |

Outcome

🌳🐑🗣️ You’re a woodcutter, he’s a shepherd. You talk to him all day, his sheep are full, where is your wood? // 你是砍柴的,他是放羊的,你和他聊了一天,他的羊吃饱了,你的柴呢? Nǐ shì kǎn chái de, tā shì fàngyáng de, nǐ hé tā liáole yītiān, tā de yáng chī bǎole, nǐ de chái ne? // Nhĩ thị khảm sài đích, tha thị phóng…

Relief
| |

Relief

😴✨🌙 Sleep is a kind of liberation. When you fall asleep, you will not be sad or upset. You will not be bothered or alone. It is God’s time to give you a momentary loss of memory. May the dreams cure your sadness. // 睡觉是一种解脱,睡着了就会不悲不气,不烦恼不孤单,是上帝赐予你短暂失忆的时间,愿美梦治愈你的难过。 Shuìjiào shì yī zhǒng jiětuō, shuìzhele jiù huì bù bēi…