MARCH 27, 2018

Bạn là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, bạn nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của bạn thì sao?
//
你是砍柴的,他是放羊的,你和他聊了一天,他的羊吃饱了,你的柴呢?
//
You’re a woodcutter, he’s a shepherd. You talk to him all day, his sheep is fed, how about your wood? You tell me.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingMARCH 27, 2018

MARCH 24, 2018

Đi ngủ là một loại giải thoát, ngủ liền sẽ không buồn không giận, không phiền não không cô đơn, là Thượng đế ban cho bạn thời gian mất trí nhớ ngắn ngủi, nguyện mộng đẹp chữa trị khổ sở của bạn. Ngủ ngon.
//
睡觉是一种解脱,睡着了就会不悲不气,不烦恼不孤单,是上帝赐予你短暂失忆的时间,愿美梦治愈你的难过。 晚安。
//
Sleep is a kind of liberation. When you fall asleep, you will not be sad or upset. You will not be bothered or alone. It is God’s time to give you a momentary loss of memory. May the dreams cure your sadness. Good night.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingMARCH 24, 2018