Fleeting Encounters
| |

Fleeting Encounters

🤝💖🌟 In the world there are many people that you probably don’t really like despite being friends for so long. But there are some people, you can keep in mind for a lifetime though it’s just a lukewarm relationship. // 世界上有许多人,你一辈子都在交往,也许你一辈子也没真正喜欢。但有些人,也许只有半面之缘,你却能够在心里默念一辈子。 Shìjiè shàng yǒu xǔduō rén, nǐ yībèizi dōu zài jiāowǎng, yěxǔ nǐ yībèizi yě…

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited
| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(. Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit…

Awareness
| |

Awareness

🚶‍♂️🔗💭 Those who do not move do not notice their chains. // 那些不动的人,不会注意到他们的锁链。 Nàxiē bù dòng de rén, bù huì zhùyì dào tāmen de suǒliàn. // Na ta bất động đích nhân, bất hội chú ý đáo tha môn đích tỏa liên. // Những người không di chuyển không nhận thấy xiềng xích của họ….

Siem Reap – Phnom Penh, Day 1: On The Tour Bus To Cambodia
| |

Siem Reap – Phnom Penh, Day 1: On The Tour Bus To Cambodia

I’d been to Cambodia with a friend once before, in February 2008, just a few months before Vietnam and Cambodia agreed on visa exemption for ordinary passport holders. At that time, we had our passport glued with a paper visa and paid 20 USD at the Moc Bai border gate. This time I went with…