Embracing Solitude
| |

Embracing Solitude

4 years ago today, I visited Langmusi. 🌳🚶‍♀️💫 Sometimes you find yourself in the middle of nowhere. And sometimes in the middle of nowhere, you find yourself. // 有时你会发现自己在偏僻的地方。有时在偏僻的地方,你会发现自己。 Yǒushí nǐ huì fāxiàn zìjǐ zài piānpì dì dìfāng. Yǒushí zài piānpì dì dìfāng, nǐ huì fāxiàn zìjǐ. // Hữu thì nhĩ hội phát hiện tự…

Buddhist Wisdom
| |

Buddhist Wisdom

📖🌱❤️ དམ་ཆོས་ཀྱིས་བློ་སྒོ་ཕྱེ། དཀར་ཟས་ཀྱིས་དགེ་སེམས་གསོ། // Buddhist scriptures enlighten wisdom, vegetarianism nurtures kindness. // 佛经启智慧,素食养善心。 Fó jīng qǐ zhì huì, sù shí yǎng shàn xīn. // Phật kinh khải trí tuệ, tố thực dưỡng thiện tâm. P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Karma Is Forever
| |

Karma Is Forever

🌿💫🌟 ནོར་རྫས་ཁྲི་ཁྲག་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་ས་མེད། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཡུག་ནས་བྲོས་ས་མེད། // You can’t take everything with you except karma. // 万般带不去,唯有业随身。 Wàn bān dài bù qù, wéi yǒu yè suí shēn. // Vạn bàn đái bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. // Vạn điều mang không nổi, chỉ có nghiệp theo ta. P.s.: Picture taken in Tagong Grassland, Sichuan, China in…

Spiritual Pillar
| |

Spiritual Pillar

💡🕯️🔥 I have been telling myself all these years, don’t take anyone or anything other than myself as a spiritual pillar because everything has a shelf life. Sincerity will expire, and the light that once lit you will go out. Only you will not give up on yourself. // 这些年有一直告诉自己,不要把除自己以外的任何人和事物当作精神支柱,任何事情都有保质期。真心会过期,曾经照亮你的光也会熄灭,只有自己不会放弃自己。 Zhèxiē nián yǒu yīzhí gàosù…

Traps
|

Traps

🎭💰🔒 Those who love money are trapped in money. Those who are lustful are trapped in sex. You love yourself so much that you will be trapped by yourself. – “Chengdu, Please Forget Me Tonight” ​​​ // 爱钱的困于钱,好色的困于色,你太爱自己所以会被自己困住。-《成都,今夜请将我遗忘》 ​​​ Ài qián de kùn yú qián, hàosè de kùn yú sè, nǐ tài ài zìjǐ suǒyǐ…

Mountains And Rivers
| |

Mountains And Rivers

🏙️⛰🌊 The prosperity of the world is finally no match for the simplicity and tranquility of the mountains and rivers. // 繁华世景,终不敌这山河简静。 Fánhuá shì jǐng, zhōng bù dí zhè shānhé jiǎn jìng. // Phồn hoa thế cảnh, chung bất địch giá sơn hà giản tĩnh. // Cảnh thế giới phồn hoa cuối cùng cũng không…

Rest In Peace
| |

Rest In Peace

🕊️💐 May you rest in peace, your soul be comforted. // 愿死者安息,亡魂得抚慰。 Yuàn sǐzhě ānxí, wánghún dé fǔwèi. // Nguyện tử giả an tức, vong hồn đắc phủ úy. // Cầu người chết được yên nghỉ, vong hồn được an ủi. P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.