Buddhist Wisdom

📖🌱❤️ དམ་ཆོས་ཀྱིས་བློ་སྒོ་ཕྱེ། དཀར་ཟས་ཀྱིས་དགེ་སེམས་གསོ། // Buddhist scriptures enlighten wisdom, vegetarianism nurtures kindness. // 佛经启智慧,素食养善心。 Fó jīng qǐ zhì huì, sù shí … More

Karma Is Forever

🌿💫🌟 ནོར་རྫས་ཁྲི་ཁྲག་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་ས་མེད། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཡུག་ནས་བྲོས་ས་མེད། // You can’t take everything with you except karma. // 万般带不去,唯有业随身。 Wàn bān dài bù qù, wéi … More

Rest In Peace

🕊️💐 May you rest in peace, your soul be comforted. // 愿死者安息,亡魂得抚慰。 Yuàn sǐzhě ānxí, wánghún dé fǔwèi. // Nguyện … More