DECEMBER 27, 2017

Tự do không phải là muốn gì làm đó, mà là không muốn làm gì thì không cần phải làm. … More