DECEMBER 19, 2021

Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi … More

Heart Is Like A Lotus Flower

🧘‍♀️ If your heart is like a lotus flower, you will eventually achieve Bodhi. // ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། // 心若莲花,终得菩提。 Xīn … More

Travel Wisdom

🌄🚶‍♀️💬It’s really good to go out to play, at least you will understand that no matter how beautiful the road … More

Cherish All The Unexpected

🌟💔 Cherish all the unexpected, and belittle all leaving without saying goodbye. // 珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。 Zhēnxī suǒyǒu de bù qī ér … More

I’m Confused

😕 I’m confused, but I pretend to be great. // 我很迷茫,但我装的很棒。 Wǒ hěn mímáng, dàn wǒ zhuāng de hěn bàng. … More

Energy Saving Mode

🐼 I’m not lazy, I’m on energy saving mode. // 我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​ Wǒ bù lǎn, wǒ zhǐshì kāiqǐle jiénéng móshì​.​​​ // … More

Four Asian Witches

“Four Asian Witches” refers to transsexual surgery in Thailand, cosmetic surgery in South Korea, makeup skill in Japan and Photoshop … More