APRIL 6, 2021

Nếu trái tim giống như hoa sen, cuối cùng bạn sẽ đạt đến Bồ đề.
//
ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ།
//
心若莲花,终得菩提。
//
If your heart is like a lotus flower, you will eventually achieve Bodhi.

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Continue ReadingAPRIL 6, 2021

SEPTEMBER 27, 2020 – 2

Thật tuyệt khi được ra ngoài chơi, ít nhất sẽ hiểu rằng dù đường sá phong cảnh có đẹp đến thế nào thì cũng phải sẵn sàng nói lời tạm biệt vì nó không thuộc về mình.
//
出来玩真的很好,起码会明白,路途的风景再美,也要舍得及时告别,因为它不属于我。
//
It’s really good to come out to play, at least I will understand that no matter how beautiful the road is, I have to be willing to say goodbye in time because it doesn’t belong to me.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Continue ReadingSEPTEMBER 27, 2020 – 2

MAY 7, 2020

Trân quý tất cả không hẹn mà gặp, coi nhẹ tất cả đi không từ giã.
//
珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。
//
Cherish all the unexpected, and belittle all leaving without saying goodbye.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Continue ReadingMAY 7, 2020

AUGUST 17, 2018

[Qixi Thất tịch 2018]
Chỉ có bạn một mình một người tự chịu trách nhiệm, không có ai khác. Nếu bạn đau khổ, đó là do bạn. Nếu bạn cảm thấy hỉ lạc, đó cũng là do bạn. Bạn là địa ngục và cũng là thiên đàng của chính mình.
//
只有你自己一个人必须负责,没有其他人。如果你受苦,那是因为你自己的缘故,如果你觉得喜乐,那也是因为你自己的缘故。你是你自己的地狱,你也是你自己的天堂。
//
You, not any one else, are the only one who must be responsible. If you suffer, it is because of yourself, and if you feel happy, it is also because of yourself. You are your own hell, and you are your own paradise.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2016.

Continue ReadingAUGUST 17, 2018

JULY 7, 2018

Con người đến độ tuổi trung niên sẽ giống bộ phim “Tây Du Ký”: áp lực lớn như Tôn Ngộ Không, dáng người giống Trư Bát Giới, đầu tóc giống Sa Tăng, suốt ngày lảm nhảm càu nhàu như Đường Tăng, quan trọng nhất là càng lúc càng gần với “Tây Thiên”!
//
人到中年,活的就像“西游记”,压力大的像孙悟空;身材成了猪八戒;发型越来越像沙和尚,像唐僧一样的絮叨,最重要的是离“西天”越来越近了!
//
When people reach middle age, they live like “Journey to the West”: the pressure is like Sun Wukong (the Monkey King); the figure is like Zhu Bajie (Pigsy); hair style is like Sha Wujing (Sandy); grumbling like Tang Sanzang; and the most important thing is getting closer and closer to the “Western Heaven”!

P.s.: Picture taken in Ayutthaya, Thailand in 2017.

Continue ReadingJULY 7, 2018