Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Moonlight
| |

Moonlight

🌕❤️ The moon in the sky is the Guanghan Palace, and the moon on earth is the hometown. If the hearts are together, missing and reunion are happy. // 天上月是广寒宫,人间月是故乡情。心若在一起,思念和团圆都是幸福的。 Tiānshàng yuè shì guǎng hán gōng, rénjiān yuè shì gùxiāng qíng. Xīn ruò zài yīqǐ, sīniàn hé tuányuán dōu shì xìngfú de. // Thiên thượng…

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi
| |

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi

Part 1: Chengdu to Hanoi At 8 in the morning, I went downstair to have breakfast at the hostel restaurant. But I opted for a dish of Taiwan rice instead of the buffet. I decided to stay inside for the whole morning because I’d get tired of waiting at the airport later. I checked out…

Growth
| |

Growth

📅💪 Every day of struggle is difficult, but you will feel easier and easier year after year. Every day without effort is easy, but you will feel more and more difficult every year. // 每一天的挣扎都是艰难的,但你会觉得年复一年地越来越容易。没有努力的每一天都很容易,但你每年都会感到越来越困难。 Měi yītiān de zhēngzhá dōu shì jiānnán de, dàn nǐ huì juédé nián fù yī nián de yuè lái yuè…

Cause And Effect
| |

Cause And Effect

🌬️❄️🍵 The wind and snow drenched outside the window, and the tea and smoke in the room were silent. Go with nature, follow cause and effect. // 窗外风雪淋琅,屋内茶烟寂静。顺应自然,依从因果。 Chuāngwài fēng xuě lín láng, wūnèi chá yān jìjìng. Shùnyìng zìrán, yīcóng yīnguǒ. // Song ngoại phong tuyết lâm lang, ốc nội trà yên tịch tĩnh. Thuận…

Profit Motive
| |

Profit Motive

💼💰💡 All the hustle and bustle of the world is for profit. // 天下熙熙, 皆为利来; 天下壤壤, 皆为利往。 Tiānxià xī xī, jiē wèi lì lái; tiānxià rǎng rǎng, jiē wèi lì wǎng. // Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai; thiên hạ nhưỡng nhưỡng, giai vi lợi vãng. // Thế gian hối hả, đều vì…