Naturally Beautiful
| |

Naturally Beautiful

💁‍♀️💅🥤 Others try to lose weight in order to become beautiful. They only eat one meal a day, eat only vegetables and never eat fried food, milk tea and all kinds of meat. They run and exercise every day to lose weight. What about me? I am naturally beautiful. // 别人为了变美努力减肥,每天只吃一顿饭,只吃蔬菜从不吃油炸食品、奶茶和各种肉类,每天跑步运动瘦身,我呢?我本来就美。 Biérén wéi le biàn…

Moving On
| |

Moving On

🚶‍♂️💭 Nobody stands there waiting for you to come back when you regret it. // 没有人一直站在原地等着你,等着你后悔时回来。 Méiyǒu rén yīzhí zhàn zàiyuán dì děngzhe nǐ, děngzhe nǐ hòuhuǐ shí huílái. // Một hữu nhân nhất trực trạm tại nguyên địa đẳng trứ nhĩ, đẳng trứ nhĩ hậu hối thì hồi lai. // Chẳng có ai đứng…

Finding Balance
| |

Finding Balance

🏙️💫🏞️ Big cities can’t contain your physical presence, small towns can’t hold your soul. // 大城市装不下你的肉身,小城市放不下你的灵魂。 Dà chéngshì róng bùxià ròushēn, xiǎo chéngzhèn róng bùxià línghún. // Đại thành thị dung bất hạ nhục thân, tiểu thành trấn dung bất hạ linh hồn. // Thành phố lớn không chứa được thân xác này, nơi huyện…

Dreams And Reality
| |

Dreams And Reality

🌸📚 People have a Dream of Red Mansions, but they live in the world of Water Margin; they want to take an oath of the peach garden with sworn brothers in Three Kingdoms, but they always meet monsters in Journey to the West. // 人啊,长了颗红楼梦的心,却生活在水浒的世界,想交些三国里的桃园弟兄,却总遇到些西游记里的妖魔鬼怪。 Rén a, zhǎngle kē hónglóumèng de xīn, què shēnghuó zài…

Singapore, Day 2: Sentosa Island And Mayday Concert
| |

Singapore, Day 2: Sentosa Island And Mayday Concert

In order to be present at Sentosa Island early, I decided to skip the breakfast somewhere not near the 5footway.inn. Unluckily, Singapore seemed to be a country that woke up late though the Sentosa pass said they operated from 8:45am. Around 9:30am we changed the tickets and took the cable car to see what Sentosa…