Acceptance Is Key
|

Acceptance Is Key

🔚💔🌱 If you want to let go as soon as possible, the core approach is to completely accept the ending. Don’t be unwilling because the ending doesn’t match the process. Admit it generously the fact that you are no longer loved. // 如果想要尽快释怀的话 最核心的办法是完全接受结局。不要因为结局配不上过程而不甘心。大方地去承认 自己已经不被爱的事实。 Rúguǒ xiǎng yào jǐnkuài shìhuái dehuà zuì héxīn de bànfǎ…

Inner Fulfillment
|

Inner Fulfillment

😊🌸☕️ Making others happy is emotional intelligence; making yourself happy, that’s life! Whether it’s the daily necessities in your left hand or flowers and milk tea in your right, remember to always stay true to who you like to be. // 让别人快乐,叫做情商,让自己快乐,那才是人生!不管是左手的柴米油盐,还是右手的鲜花与奶茶,记得都要保持自己喜欢的样子。 Ràng biérén kuàilè, jiàozuò qíngshāng, ràng zìjǐ kuàilè, nà cái shì rénshēng! Bùguǎn…

Grandma Wisdom
|

Grandma Wisdom

🍝🥗🤝 Grandma said: There is no such thing as being incompatible. Two yuan of salt can go with ten thousand dishes, but ten thousand dishes are tasteless without salt. // 奶奶说:没有谁配不上谁,两块钱的盐可以配上万的菜,但上万的菜没有盐,也是淡而无味的。 Nǎinai shuō: Méiyǒu shéi pèi bù shàng shéi, liǎng kuài qián de yán kěyǐ pèi shàng wàn de cài, dàn shàng wàn de cài…

Return To Nature
|

Return To Nature

🍃🌄🕊️ Long confined in cages, I am once again free in nature. // 久在樊笼里,复得返自然。 Jiǔ zài fánlóng lǐ, fù dé fǎn zìrán. // Cửu tại phiền lung lý, phục đắc phản tự nhiên. // Ở trong lồng giam lâu ngày, trở về với tự nhiên. — Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple…

Travel More
|

Travel More

📚🌍👣 If you can’t read ten thousand books, then travel ten thousand miles instead. // 读不来万卷书,只好行万里路呗。 Dú bù lái wàn juǎn shū, zhǐhǎo xíng wànlǐ lù bei. // Độc bất lai vạn quyển thư, chích hảo hành vạn lý lộ bái. // Đọc không hết vạn quyển sách, vậy thì đi vạn dặm đường thôi….

Resting
|

Resting

💪😴🌟 Hard work may not always be seen, but resting will always be! // 努力不一定被看见,但休息一定会! Nǔlì bù yīdìng bèi kànjiàn, dàn xiūxí yīdìng huì! // Nỗ lực bất nhất định bị khán kiến, đãn hưu tức nhất định hội! // Cố gắng không nhất định được trông thấy, nhưng nghỉ ngơi nhất định sẽ! —…

Foodie
|

Foodie

🍽️😋👀 Eat whatever you want, don’t care about others’ opinions. If someone mocks you, just eat them too. // 随心所欲地吃吧,别在乎别人的眼光,假如有人嘲笑你,那就把他们也吃了。 Suíxīnsuǒyù de chī ba, bié zàihū biérén de yǎnguāng, jiǎrú yǒurén cháoxiào nǐ, nà jiù bǎ tāmen yě chīle. // Tùy tâm sở dục địa cật ba, biệt tại hồ biệt nhân đích nhãn quang,…

Late Night Cravings
|

Late Night Cravings

🍜🌙😋 Late at night, I miss my man, Master Bao, Master Kang, Spicy Prince, Panggelia, Yang Guo Fu, where are you? // 深夜,想男人了,鲍师傅,康师傅,麻辣王子,胖哥俩,杨国福,你们都在哪里? Shēnyè, xiǎng nánrénle, bào shīfù, kāngshīfù, málà wángzǐ, pàng gē liǎ, yángguófú, nǐmen dōu zài nǎlǐ? // Thâm dạ, tưởng nam nhân liễu, bảo sư phó, khang sư phó, ma lạt vương…

Food Is Love
|

Food Is Love

🧑🏻🍽️👶🏻 Eating your favorite foods as an adult is like hosting a grand feast for your younger self. // 长大后吃喜欢的食物,就是大方宴请小时候的自己。 Zhǎng dà hòu chī xǐhuān de shíwù, jiùshì dàfāng yànqǐng xiǎoshíhòu de zìjǐ. // Trường đại hậu cật hỉ hoan đích thực vật, tựu thị đại phương yến thỉnh tiểu thì hậu đích tự kỷ….