Someone To Keep Silent With You
| |

Someone To Keep Silent With You

📳 Instead of finding someone to chat with you, it is better to find someone to keep silent with you. // 与其找一个人陪自己聊天,不如找一个人陪自己沉默。 Yǔqí zhǎo yīgè rén péi zìjǐ liáotiān, bùrú zhǎo yīgè rén péi zìjǐ chénmò. // Dữ kỳ hoa nhất cá nhân bồi tự kỷ liêu thiên, bất như hoa nhất cá nhân bồi…

Inner Fire
| |

Inner Fire

🔥🌫️ In everyone’s heart, there’s a flame, but passersby only see the smoke. // 每个人的心中都有一团火,路过的人只看到烟。 Měi gèrén de xīnzhōng dōu yǒuyī tuán huǒ, lùguò de rén zhǐ kàn dào yān. // Mỗi cá nhân đích tâm trung đô hữu nhất đoàn hỏa, lộ quá đích nhân chích khán đáo yên. // Trong lòng mỗi người…

Life Perspective
| |

Life Perspective

🌍🚶‍♂️🌟 Don’t take everything too seriously, we are just passing through this world. // 凡事别太认真,我们都只是路过这个世界。 Fánshì bié tài rènzhēn, wǒmen dōu zhǐshì lùguò zhège shìjiè. // Phàm sự biệt thái nhận chân, ngã môn đô chích thị lộ quá giá cá thế giới. // Mọi thứ đừng quá nghiêm túc, chúng ta đều chỉ đi…

Life Stages
| |

Life Stages

😄👧🤣 Childhood’s ignorance is adorable, youth’s ignorance is laughable, young adulthood’s ignorance is pitiful, middle age’s ignorance is sigh-worthy, and old age’s ignorance is sorrowful. // 童年的无知可爱,少年的无知可笑,青年的无知可怜,中年的无知可叹,老年的无知可悲。 Tóngnián de wúzhī kě’ài, shàonián de wúzhī kěxiào, qīngnián de wúzhī kělián, zhōng nián de wúzhī kě tàn, lǎonián de wúzhī kěbēi. // Đồng niên đích vô tri…

True Loneliness
| |

True Loneliness

🌌😔 True loneliness is not being alone in solitude, but losing oneself in the midst of endless clamor. // 真正的孤独不是一个人寂寞,而是在无尽的喧哗中丧失了自我。 Zhēnzhèng de gūdú bùshì yīgè rén jìmò, ér shì zài wújìn de xuānhuá zhōng sàngshīle zìwǒ. // Chân chính đích cô độc bất thị nhất cá nhân tịch mịch, nhi thị tại vô tận đích…

Distraction
| |

Distraction

🐚💔👀 While busy collecting shells, you lost pearls. // 忙着收集贝壳,却丢了珍珠。 Mángzhe shōují bèiké, què diūle zhēnzhū. // Mang trứ thu tập bối xác, khước đâu liễu trân châu. // Vội vàng thu thập vỏ sò, lại mất đi trân châu. P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Distant Love
| |

Distant Love

🏞️👣 You are distant scenery, I am a wandering traveler, I climb mountains, travel long distances, just to see you. // 你是远方的风景,我是游走的旅人,我翻山越岭,长途跋涉,只为看你一眼。 Nǐ shì yuǎnfāng de fēngjǐng, wǒ shì yóu zǒu de lǚrén, wǒ fān shānyuè lǐng, chángtú báshè, zhǐ wèi kàn nǐ yīyǎn. // Nhĩ thị viễn phương đích phong cảnh, ngã thị du…

Seek Balance
| |

Seek Balance

❄️✨🌌 When it’s cold, seek abundance amidst the brilliance; in the splendor, find tranquility. When distances are vast, desire passionately; amid admiration, discover serenity. // Khi lạnh lẽo đi tìm phồn hoa, trong hào quang đi tìm thanh đạm. Khi xa cách mong ước cuồng nhiệt, trong huyên náo ngưỡng mộ tĩnh lặng. P.s.: Picture…

Life Metaphor
| |

Life Metaphor

🛤️🍃🌇 Life is like a road, you need to go from the wilderness to the picturesque scenery. // 人生如路,须在荒凉中走出繁华的风景来。 Rénshēng rú lù, xū zài huāngliáng zhōng zǒuchū fánhuá de fēngjǐng lái. // Nhân sinh như lộ, tu tại hoang lương trung tẩu xuất phồn hoa đích phong cảnh lai. // Đời người cũng như con…