SEPTEMBER 22, 2020

Trong lòng mỗi người đều có lửa, người đi ngang qua chỉ thấy khói.
//
每个人的心中都有一团火,路过的人只看到烟。
//
There is a fire in everyone’s heart; people passing by only see smoke.

P.s.: Picture taken in Xidi, Anhui, China in 2019.

Continue Reading SEPTEMBER 22, 2020

SEPTEMBER 20, 2020

Mọi thứ đừng quá nghiêm túc, chúng ta đều chỉ đi ngang qua thế giới này.
//
凡事别太认真,我们都只是路过这个世界。
//
Don’t take everything too seriously, we are just passing through this world.

P.s.: Picture taken in Xidi, Anhui, China in 2019.

Continue Reading SEPTEMBER 20, 2020

JULY 24, 2020

Đồng niên vô tri đáng yêu, thiếu niên vô tri đáng cười, thanh niên vô tri đáng thương, trung niên vô tri đáng tiếc, lão niên vô tri đáng buồn.
//
童年的无知可爱,少年的无知可笑,青年的无知可怜,中年的无知可叹,老年的无知可悲。
//
Childhood ignorance is lovely, juvenile ignorance is ridiculous, youth ignorance is pitiful, middle-aged ignorance is deplorable, and old-age ignorance is pathetic.

P.s.: Picture taken in Xidi, Anhui, China in 2019.

Continue Reading JULY 24, 2020

JULY 13, 2020 – 1

Cô đơn thực sự không phải là một mình tịch mịch, mà là đánh mất bản thân trong tiếng ồn bất tận.
//
真正的孤独不是一个人寂寞,而是在无尽的喧哗中丧失了自我。
//
The real loneliness is not being alone, but losing yourself in the endless noise.

P.s.: Picture taken in Xidi, Anhui, China in 2019.

Continue Reading JULY 13, 2020 – 1

MARCH 14, 2020

Vội vàng thu thập vỏ sò, lại mất đi trân châu.
//
忙着收集贝壳,却丢了珍珠。
//
While busy collecting shells, you lost pearls.

P.s.: Picture taken in Xidi, Anhui, China in 2019.

Continue Reading MARCH 14, 2020