Ten Big Truths For Those Who Are About To Take The College Entrance Examination (Weibo)
|

Ten Big Truths For Those Who Are About To Take The College Entrance Examination (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới] 1. It’s not necessary to take an exam for Tsinghua University and Peking University. In fact, dozens of other third-ranked colleges are also great choices. 2. Don’t be afraid when facing the college entrance examination, because it’s useless to be afraid. 3. You cannot confess your love before the end…

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Quality Girl
| |

Quality Girl

📚✈️🌹 Be a quality girl: Read, travel, sleep and rise early, radiate beauty and elegance, and empower yourself with independence. // 做一个有质感的女孩:读书旅游,早睡早起,美丽典雅,自强独立。 Zuò yīgè yǒu zhìgǎn de nǚhái: Dúshū lǚyóu, zǎo shuì zǎoqǐ, měilì diǎnyǎ, zìqiáng dúlì. // Tố nhất cá hữu chất cảm đích nữ hài: Độc thư lữ du, tảo thụy tảo khởi,…

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited
| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(. Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit…