Loving Yourself
| |

Loving Yourself

❤️ Loving yourself is the beginning of a lifelong romance. // 爱自己是终身浪漫的开始。 Ài zìjǐ shì zhōngshēn làngmàn de kāishǐ. ​ ​ // Ái tự kỷ thị chung thân lãng mạn đích khai thủy. ​ // Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn cả đời. ​ P.s.: Picture taken in Avatar…

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited
| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(. Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit…