Someone To Keep Silent With You
| |

Someone To Keep Silent With You

📳 Instead of finding someone to chat with you, it is better to find someone to keep silent with you. // 与其找一个人陪自己聊天,不如找一个人陪自己沉默。 Yǔqí zhǎo yīgè rén péi zìjǐ liáotiān, bùrú zhǎo yīgè rén péi zìjǐ chénmò. // Dữ kỳ hoa nhất cá nhân bồi tự kỷ liêu thiên, bất như hoa nhất cá nhân bồi…

Inner Fire
| |

Inner Fire

🔥🌫️ In everyone’s heart, there’s a flame, but passersby only see the smoke. // 每个人的心中都有一团火,路过的人只看到烟。 Měi gèrén de xīnzhōng dōu yǒuyī tuán huǒ, lùguò de rén zhǐ kàn dào yān. // Mỗi cá nhân đích tâm trung đô hữu nhất đoàn hỏa, lộ quá đích nhân chích khán đáo yên. // Trong lòng mỗi người…

Life Perspective
| |

Life Perspective

🌍🚶‍♂️🌟 Don’t take everything too seriously, we are just passing through this world. // 凡事别太认真,我们都只是路过这个世界。 Fánshì bié tài rènzhēn, wǒmen dōu zhǐshì lùguò zhège shìjiè. // Phàm sự biệt thái nhận chân, ngã môn đô chích thị lộ quá giá cá thế giới. // Mọi thứ đừng quá nghiêm túc, chúng ta đều chỉ đi…

Life Stages
| |

Life Stages

😄👧🤣 Childhood’s ignorance is adorable, youth’s ignorance is laughable, young adulthood’s ignorance is pitiful, middle age’s ignorance is sigh-worthy, and old age’s ignorance is sorrowful. // 童年的无知可爱,少年的无知可笑,青年的无知可怜,中年的无知可叹,老年的无知可悲。 Tóngnián de wúzhī kě’ài, shàonián de wúzhī kěxiào, qīngnián de wúzhī kělián, zhōng nián de wúzhī kě tàn, lǎonián de wúzhī kěbēi. // Đồng niên đích vô tri…

True Loneliness
| |

True Loneliness

🌌😔 True loneliness is not being alone in solitude, but losing oneself in the midst of endless clamor. // 真正的孤独不是一个人寂寞,而是在无尽的喧哗中丧失了自我。 Zhēnzhèng de gūdú bùshì yīgè rén jìmò, ér shì zài wújìn de xuānhuá zhōng sàngshīle zìwǒ. // Chân chính đích cô độc bất thị nhất cá nhân tịch mịch, nhi thị tại vô tận đích…

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…