Seasons
|

Seasons

🍃🌡️🍂 Summer heat is absent all year round, yet autumn breeze is felt in the hottest days. // 四时无夏气,三伏有秋风 Sì shí wú xià qì, sān fú yǒu qiū fēng // Tứ thời vô hạ khí, tam phục hữu thu phong // Bốn mùa không có khí trời mùa hè, ba tháng nóng nhất lại có…

Nature Retreat
|

Nature Retreat

🏞️🍵🌞 When guests arrive, don’t speak of worldly affairs; instead, let’s enjoy the long summer days in the mountains and forests together. // 客来莫说人间事,且共山林夏日长。 Kè lái mò shuō rénjiān shì, qiě gòng shānlín xià rì cháng. // Khách lai mạc thuyết nhân gian sự, thả cộng sơn lâm hạ nhật trường. // Khách đến đừng…

Time Perception
|

Time Perception

🔥💬⏳ The “forever” people speak of is just a way to describe the current intensity of their feelings. // 人们口中的永远 仅是用来形容当下的炽热。 Rénmen kǒuzhōng de yǒngyuǎn jǐn shì yòng lái xíngróng dāngxià de chìrè. // Nhân môn khẩu trung đích vĩnh viễn cẩn thị dụng lai hình dung đương hạ đích sí nhiệt. // “Mãi mãi”…

Zi Wei Dou Shu – 2024.7.18 Daily Horoscope
|

Zi Wei Dou Shu – 2024.7.18 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu – Exclusive daily horoscope of the 12 Chinese zodiac signs on July 18, 2024 Auspicious: 🐭 Rat, 🐔 Rooster, 🐵 Monkey Inauspicious: 🐶 Dog, 🐴 Horse, 🐏 Sheep Auspicious zodiacs: 🐭 Rat: People who belong to the year of the Rat will have a happy day today. Unexpected wealth will come…

Peace Of Mind
|

Peace Of Mind

🌸🛌💭 I’m very lazy. Next time the flowers bloom, don’t call me to see them. There are too many trials in this world. Flowers blooming isn’t lucky. It’s the flowers that never bloom that give me peace of mind. // 我很懒,下次花开,别喊我去看,世间太多试探,花开不是幸运,花从未开才让我心安。 Wǒ hěn lǎn, xià cì huā kāi, bié hǎn wǒ qù kàn, shìjiān tài…