Zi Wei Dou Shu – 2024.3.5 Daily Horoscope
|

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.5 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.5 Daily Horoscope Auspicious: 🐮 Ox, 🐵 Monkey, 🐲 Dragon Inauspicious: 🐔 Rooster, 🐏 Sheep, 🐴 Horse Auspicious zodiacs: 🐮 Ox: People who belong to the year of Ox can reap a lot as long as they seize the opportunity today. You have outstanding affinity, are considerate, and enjoy getting…

Zi Wei Dou Shu Q&A: Who Is Likely To Carelessly Offend Others?
|

Zi Wei Dou Shu Q&A: Who Is Likely To Carelessly Offend Others?

Q: Who is likely to carelessly offend others? 🤔💥👤 A: Qi Sha has a straightforward and vigorous personality. While they are not afraid of challenges in their work and are willing to take on responsibilities, they often offend colleagues due to their straightforwardness and lack of consideration for the consequences. Additionally, their quick action and…

Impatience
|

Impatience

🛌💼🧘‍♂️ I often not feeling like going to work. Perhaps it’s just impatience! // 常常不想上班,也许太浮躁了吧! Chángcháng bùxiǎng shàngbān, yěxǔ tài fúzàole ba! // Thường thường bất tưởng thượng ban, dã hứa thái phù táo liễu ba! // Thường xuyên không muốn đi làm, có lẽ quá xốc nổi đi! ​​​— Zi Wei Dou Shu (紫微斗数),…

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.4 Daily Horoscope
|

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.4 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.3 Daily Horoscope Auspicious: 🐰 Rabbit or 😺 Cat, 🐴 Horse, 🐯 Tiger Inauspicious: 🐮 Ox, 🐔 Rooster, 🐲 Dragon Auspicious zodiacs: 🐰 Rabbit or 😺 Cat: People born in the year of the Rabbit/Cat will have great career development today, be recognized and appreciated by their leaders, and demonstrate…

Trade Not Loyalty
|

Trade Not Loyalty

💵🔄🌎 We’re here to make money, not to pledge allegiance. Everything under the sun is just a transaction. // 我们是来赚钱的,不是来效忠的,天底下的一切不过都是交易。 Wǒmen shì lái zhuànqián de, bùshì lái xiàozhōng de, tiān dǐxia de yīqiè bùguò dōu shì jiāoyì. // Ngã môn thị lai trám tiền đích, bất thị lai hiệu trung đích, thiên để hạ đích…

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.3 Daily Horoscope
|

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.3 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.3 Daily Horoscope Auspicious: 🐰 Rabbit or 😺 Cat, 🐴 Horse, 🐯 Tiger Inauspicious: 🐮 Ox, 🐔 Rooster, 🐲 Dragon Auspicious zodiacs: 🐰 Rabbit or 😺 Cat: People born in the year of the Rabbit/Cat will have great career development today, be recognized and appreciated by their leaders, and demonstrate…

Stability
|

Stability

🚀💼🌱 I hope my keyword for this year is “stability”. Stable income. Stable emotions. Everything stable. In summary, just don’t let life toss you around aimlessly anymore. // ​我希望今年我的关键词是“稳定”。1.收入稳定。2.情绪稳定。3.一切稳定。总而言之,不要再被生活瞎折腾就行。 ​​​ Wǒ xīwàng jīnnián wǒ de guānjiàn cí shì “wěndìng”. 1. Shōurù wěndìng. 2. Qíngxù wěndìng. 3. Yīqiè wěndìng. Zǒng’éryánzhī, bùyào zài bèi shēnghuó xiā zhēteng…

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.2 Daily Horoscope
|

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.2 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu – 2024.3.2 Daily Horoscope Auspicious: 🐮 Ox, 🐲 Dragon, 🐍 Snake Inauspicious: 🐔 Rooster, 🐶 Dog, 🐰 Rabbit or 😺 Cat Auspicious zodiacs: 🐮 Ox: People who belong to the year of Ox will receive a lot of external help today, and everything will go as they wish. Full of self-confidence,…

Good Society
|

Good Society

🔝💰🌎 Any society is a paradise for the privileged and wealthy. Therefore, the standard of a good society is that it doesn’t become a hell for the poor. // 任何社会,都是有权有钱者的天堂。所以,好社会的标准是,不能成为穷人的地狱。 ​ Rènhé shèhuì, dōu shì yǒu quán yǒu qián zhě de tiāntáng. Suǒyǐ, hǎo shèhuì de biāozhǔn shì, bùnéng chéngwéi qióngrén dì dìyù. ​ //…