APRIL 5, 2021

Lòng như gương soi, không vướng bụi trần. // སེམས་ནི་མེ་ལོང་བཞིན། ཐལ་རྡུལ་མི་དགོས། // 心如明镜,不惹尘埃。 Xīn rú míngjìng, bù rě chén’āi. // … More