What Food Said About Life (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
– Noodles said: If you want to succeed, someone has to pull it.
– Dumpling said: Your skin should not be too thin.
– Wotou (Chinese cornbread) said: It’s better to keep an eye on it.
– Shrimp said: The red day is the time of great sorrow.
– Beer said: Don’t worry, it will always make you bubble.
– Bread said: When you are small, you are full; when you are big, you feel empty. ​​​
– Youtiao (Chinese fried dough) said: If you don’t suffer, you won’t be mature; if you always suffer, you will become an old fritters.
—————————–
– Mì sợi nói: Muốn thành công thì phải có người kéo.
– Sủi cảo nói: Da không thể quá mỏng.
– Bánh ngô nói: Tốt hơn hết là bạn nên để mắt đến nó.
– Tôm nói: Ngày đỏ là thời đại bi.
– Bia nói: Đừng lo lắng, luôn có lúc khiến bạn nổi bọt.
– Bánh mì nói: Khi còn nhỏ thì đầy đủ; lớn lên lại cảm thấy trống rỗng.
– Bánh quẩy nói: Không nhận dày vò sẽ không trưởng thành; nếu luôn dày vò sẽ trở nên già đời.

Continue ReadingWhat Food Said About Life (Weibo)

9 Rules Of High Emotional Intelligence (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
1. Don’t make comments easily, and don’t make judgments lightly.
2. Learn to appreciate the ordinary.
3. Personality is reserved for oneself, not for treating others.
4. Respect first, then understand.
5. Share the same standards with others.
6. Keep updating yourself.
7. Have a 360-degree view of things.
8. Don’t confuse your own world with the world of others.
9. Good emotional intelligence is just one good behavior habit after another. Without the support of habit, everything in front of you is zero.
—————————–
9 Quy Tắc Của Trí Thông Minh Cảm Xúc Cao (Weibo)
1. Đừng dễ dàng đưa ra nhận xét và không đưa ra phán xét một cách nhẹ nhàng.
2. Học cách đánh giá cao những điều bình thường.
3. Nhân cách được dành cho chính mình, không phải để đối xử với người khác.
4. Tôn trọng trước, sau mới hiểu.
5. Chia sẻ cùng tiêu chuẩn với những người khác.
6. Tiếp tục cập nhật bản thân.
7. Có cái nhìn 360 độ về mọi thứ.
8. Đừng nhầm lẫn thế giới của riêng bạn với thế giới của người khác.
9. Trí tuệ cảm xúc tốt chỉ là thói quen ứng xử tốt này đến thói quen ứng xử tốt khác, không có sự hỗ trợ của thói quen thì mọi thứ trước mắt đều là con số không.

Continue Reading9 Rules Of High Emotional Intelligence (Weibo)

It’s Easy To Fall In Love, But It’s Hard To Make People Feel At Home (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

Every woman wants a man to rely on when she is wronged. And every man, when tired, wants to lie down peacefully beside his woman for one night. A life partner is actually a soul mate, so don’t always look for the feeling of love. It’s easy to fall in love, but it’s hard to make people feel at home. Some people love you, but they can’t give you a home. So, if someone makes you feel safe to go home, stay together for the rest of your life. ​​​​

—————————–

Yêu Thì Dễ, Nhưng Để Có Một Mái Ấm Gia Đình Thật Khó (Weibo)

Người phụ nữ nào cũng mong khi gặp sai lầm có được một người đàn ông mà mình có thể dựa vào. Và đàn ông nào cũng vậy, khi mệt mỏi đều muốn được nằm một đêm cạnh người phụ nữ của riêng mình. Bạn đời thực ra là bạn tâm giao, đừng lúc nào cũng đi tìm tình yêu theo cảm tính. Yêu thì dễ, nhưng để khiến người ta có một mái ấm gia đình thật khó. Một số người yêu bạn, nhưng họ không thể cho bạn một ngôi nhà. Vì vậy, nếu ai đó mang lại cho bạn cảm giác an toàn khi trở về nhà, thì hãy dành cả cuộc đời.

Continue ReadingIt’s Easy To Fall In Love, But It’s Hard To Make People Feel At Home (Weibo)

Your Love Becomes Precious Because You Are Picky (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

I really envy those who have been loved so much, because they have seen what real love is like, so those cheap likes simply can’t get into their eyes.

They won’t be moved by two or three caring and attentive words of others, and they won’t be soft-hearted because of a few gifts from others. They tend to be more confident in rejecting and stopping losses in time, and know how to love others.

—————————–

Tình Yêu Của Bạn Trở Nên Quý Giá Bởi Vì Bạn Kén Chọn (Weibo)

Tôi thực sự ghen tị với những người được yêu rất nhiều, vì họ đã nhìn thấu yêu thực sự là như thế nào, cho nên những thích thú rẻ tiền đó không thể lọt được vào mắt họ.

Họ sẽ không bị rung động bởi vài ba lời nói quan tâm săn sóc của người khác và họ sẽ không cảm thấy mềm lòng vì một vài món quà từ người khác. Họ có xu hướng tự tin hơn trong việc từ chối và ngăn chặn tổn thất đúng lúc, và biết cách yêu thương người khác.

Continue ReadingYour Love Becomes Precious Because You Are Picky (Weibo)

Ten Big Truths For Those Who Are About To Take The College Entrance Examination (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

1. It’s not necessary to take an exam for Tsinghua University and Peking University. In fact, dozens of other third-ranked colleges are also great choices.
2. Don’t be afraid when facing the college entrance examination, because it’s useless to be afraid.
3. You cannot confess your love before the end of the college entrance examination. If the other party agreed, all your good luck would be used up.
4. Many things in life can’t be done again, except the college entrance examination, which shows that the college entrance examination is not terrible.
5. Normal performance is victory. Don’t be jealous of other people’s luck. Luck is also part of your strength.
6. Diligence is also part of IQ. If a person claims to be smart but not diligent, it can only mean that he is not smart enough.
7. Abnormal performance indicates instability, and the real master is not always stable, but to ensure that even if it is unstable, it will not be bad.
8. What determines your life is not your college entrance examination results, but a whole set of your methodology. This methodology determines your life including the college entrance examination.
9. Take a deep breath when you’re nervous, which is cliché, but effective.
10. Famous school ≠ high salary.

—————————–

Mười Sự Thật Lớn Dành Cho Những Bạn Sắp Thi Đại Học (Weibo)

1. Không nhất thiết phải thi Thanh Hoa và Bắc Đại, trên thực tế, hàng chục trường cao đẳng và đại học khác xếp hạng ba cũng là sự lựa chọn tuyệt vời.
2. Đừng sợ hãi khi đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học, bởi vì có sợ cũng vô ích.
3. Bạn không thể tỏ tình trước khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu đối phương đồng ý, tất cả những gì may mắn của bạn sẽ được sử dụng hết.
4. Trong đời nhiều chuyện không thể lặp lại, nhưng thi vào đại học thì OK, điều đó cho thấy thi vào đại học không có gì ghê gớm.
5. Phát huy bình thường chính là thắng lợi, đừng ghen tị với vận may của người khác, may mắn cũng là một phần sức mạnh của bạn.
6. Chăm chỉ cũng là một phần của chỉ số IQ, nếu một người tự nhận là thông minh và không chăm chỉ, chỉ có thể nói rõ là anh ta không đủ thông minh.
7. Phát huy thất thường biểu thị sự không ổn định, mà cao thủ chân chính không phải lúc nào cũng ổn định, mà phải đảm bảo rằng dù có bất ổn cũng sẽ không tệ.
8. Điều quyết định cuộc đời bạn không phải là kết quả thi vào đại học mà là toàn bộ phương pháp luận của bạn. Phương pháp luận này quyết định cuộc đời bao gồm cả kỳ thi tuyển sinh đại học.
9. Hít thở sâu khi bạn lo lắng, điều đó thật sáo rỗng, nhưng nó rất hiệu quả.
10. Trường học nổi tiếng ≠ lương cao.

Continue ReadingTen Big Truths For Those Who Are About To Take The College Entrance Examination (Weibo)

The Real Bottom Line (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

The “bottom line” that you can talk about is never the bottom line.
The real bottom line is invisible and unclear. It can only be when it is really touched, it bounces strongly and has no regrets.
The real bottom line is the line corresponding to the pursuit of life. When the pursuit of life is unclear, the bottom line of being a human is also unclear.
In fact, the so-called bottom line that people often hang on their mouths is rather their own emotional fluctuation line.

—————————–

Điểm Mấu Chốt Thật Sự (Weibo)

“Điểm mấu chốt” mà người ta có thể nói ngoài miệng cho tới bây giờ đều không phải là điểm mấu chốt.
Điểm mấu chốt thực sự không nhìn thấy và không rõ ràng. Chỉ đến thời điểm người ta thực sự chạm vào, nó mới bật dậy mạnh mẽ và không oán không hối.
Điểm mấu chốt thực sự là một đường đối ứng với mưu cầu của cuộc sống. Khi mưu cầu của cuộc sống không rõ ràng, điểm mấu chốt của việc làm người cũng không rõ ràng.
Trên thực tế, cái gọi là điểm mấu chốt mà mọi người thường treo ngoài miệng thực ra chỉ là dòng dao động cảm xúc của chính họ.

Continue ReadingThe Real Bottom Line (Weibo)

Advice For Girls In Love (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

1.
Don’t be too passive in love.
If you don’t respond that you like him, no one can hold on for too long.
One’s efforts cannot become the relationship between two people.
2.
Don’t believe this sentence,
“If you love me, you should know what I think.”
No one will know exactly what the other person thinks.
Because the other party didn’t know your thoughts in time,
Thinking that he doesn’t love you is irrational.
3.
Love a person moderately.
Don’t treat your boyfriend to no bottom line,
Or he’ll treat you like a mother,
Don’t blame him for finding you another daughter-in-law.
Always remember that a person who eats too much will not be grateful,
Instead, he will be anorexic.
4.
People who say they love you don’t necessarily love you.
Compared with sweet love words,
His being busy in the kitchen when you are sleepy,
His big hand coming to take you home after work.
His phone calls several times a day to give you a sense of security,
Are the most touching.
5.
Remember to speak out when you have grievances in your heart.
Don’t force yourself to be sensible.
Your suffer patiently for a long time, but
He just takes you for granted.
Timely communication in love shows that the bottom line is very important.
6.
The days ahead are very long.
If you want to get married, please marry
Someone who makes you laugh more than you cry.

—————————–

Lời Khuyên Cho Các Bạn Gái Khi Yêu (Weibo)

1.
Đừng quá thụ động trong tình yêu.
Nếu bạn không đáp lại rằng bạn thích anh ấy, không ai có thể níu kéo quá lâu.
Nỗ lực của một người không thể trở thành mối quan hệ giữa hai người.
2.
Đừng tin câu này,
“Nếu anh yêu em, anh nên biết những gì em nghĩ.”
Sẽ không ai biết chính xác người kia nghĩ gì.
Bởi vì bên kia không kịp thời biết được suy nghĩ của bạn,
Nghĩ rằng anh ấy không yêu bạn là phi lý.
3.
Yêu một người vừa phải.
Đừng coi bạn trai của bạn không có điểm mấu chốt,
Hoặc anh ấy sẽ đối xử với bạn như một người mẹ,
Đừng trách anh ta đã tìm cho bạn một cô con dâu khác.
Luôn nhớ rằng một người ăn quá nhiều sẽ không biết ơn,
Thay vào đó, anh ta sẽ biếng ăn.
4.
Những người nói rằng họ yêu bạn không nhất thiết phải yêu bạn.
So với những lời yêu thương ngọt ngào,
Anh ấy đang bận trong bếp khi bạn buồn ngủ,
Bàn tay to lớn của anh ấy đến để đưa bạn về nhà sau giờ làm việc.
Anh ấy gọi điện nhiều lần trong ngày để mang lại cho bạn cảm giác an toàn,
Là những thứ cảm động nhất.
5.
Hãy nhớ nói ra khi bạn có bất bình trong lòng.
Đừng ép buộc bản thân phải hiểu chuyện.
Bạn kiên nhẫn chịu đựng trong một thời gian dài, nhưng
Anh ấy chỉ coi là điều hiển nhiên.
Giao tiếp đúng lúc trong tình yêu cho thấy điểm mấu chốt là rất quan trọng.
6.
Những ngày phía trước còn rất dài.
Nếu bạn muốn kết hôn, hãy lấy
Một người làm cho bạn cười nhiều hơn bạn khóc.

Continue ReadingAdvice For Girls In Love (Weibo)

These Are More Like Fate Than Fate Itself (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

Most of your life, you don’t know what you’re doing or how you should do. It’s like some kind of mental disability passed down from generation to generation.

You can’t have a complete understanding of how to spend youth when you have youth. It is impossible to have both middle age and complete knowledge of middle age. It is impossible to have both love and complete cognition of love. It is impossible to embrace death and have a complete understanding of it at the same time.

These are more like fate than fate itself.

—————————–

Những Điều Này Giống Định Mệnh Hơn Chính Định Mệnh (Weibo)

Phần lớn cuộc đời của bạn, bạn không biết mình đang làm gì hoặc mình nên làm như thế nào. Nó giống như một dạng khuyết tật tâm thần nào đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bạn không thể hiểu biết đầy đủ về cách trải qua tuổi thanh xuân khi còn trẻ. Không thể có cả tuổi trung niên và kiến thức đầy đủ của tuổi trung niên. Không thể có cả tình yêu và nhận thức đầy đủ về tình yêu. Không thể ôm lấy cái chết và hiểu biết đầy đủ về nó cùng một lúc.

Những điều này giống như số phận hơn chính cả số phận.

Continue ReadingThese Are More Like Fate Than Fate Itself (Weibo)

20 Cruel Truths About Love (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

About Love
1. Don’t accept someone because you are soft-hearted. When the throbbing caused by emotion fades, you will regret for a long time that you have promised to be together too hastily.
2. When you and your partner don’t understand each other because of the different pace of life, please create a common ground for each other in time. Feelings without a common life circle are like a bacterium leaving a petri dish, which will die out automatically after being exposed to the air for too long.
3. If you feel that you can’t go on with him, don’t break up in a hurry, try to reconcile first. Maybe your long-standing conflict is just a misunderstanding.
4. Everyone is a partner for the first time, so give him more time and patience to learn how to love correctly.
5. Sometimes, love requires some pretense. For example, when he bought a lipstick of the wrong color, or he cooked for the first time and made a dish that he couldn’t swallow. Love needs encouragement to nourish it.
6. Give each other some personal space. Love is like cooking. If the temperature is too strong, you will burn the pan; if the temperature is too low, the food won’t be cooked. You have to adjust the heat properly.
7. When you think he doesn’t like you, he really doesn’t like you (too much).
8. Stop loss in time. If you find yourself often uncomfortable or wronged in this relationship, please leave. Don’t be embarrassed, or try to shape his personality again. How can he be reborn in a few months with his stereotype that he has built over 20 years?
9. Don’t worry about establishing a relationship with a person. Spend more time to see if he is suitable for you, which can effectively avoid mutual torture after falling in love. People who really like you can wait for a few months.
About Lovers
10. Just because a person doesn’t care about you in the way you want doesn’t mean he doesn’t love you.
11. It’s really important to be suitable. What matters is not only the equivalence of financial capabilities, but also the combination of family education and personal ambition. Two people with unequal spiritual worlds and psychological gap will make each other unlovable.
12. Apart from being nice to you (good for no money), please carefully consider getting married with a boy who is useless. A boy who has accomplished nothing has a lot of time which is his cheapest thing. To judge whether he treats you well is to see if he is willing to share his most precious things with you.
13. Asking him to prove his love for you by “making love” will only gradually push him away.
14. He who likes to hit you through words often loves himself most. People who really like you will never let you get hurt.
15. Don’t fall in love with someone who has been in love for more than two years. Two years is like at a crossroads of love. You choose to get married or break up. There must be something more unbearable for a girl to break up regardless of any cost.
About Yourself
16. Don’t fall in love for the sake of love. Everyone in the world has their own development time zone. Some people seem to be walking in front of you, while others seem to be walking behind you. But in fact, everyone has their own steps in their own time zone, so there is no need to envy or laugh at them. They are all in their own time zone, and so are you. Life is waiting for the right time to act. So, take it easy. You are not behind, and you are not ahead. Everything is on time in your own time zone arranged by fate.
17. It is necessary to maintain an independent self at all times. The significance of love lies in people’s self-growth and emotional perfection, rather than just being attached to the big tree. When you lose your self-worth, you start to become optional.
18. Leaving is the normal state of life. It is painful to break up, but don’t be afraid of pain. The earth can spin around without anyone, and so can your world. Don’t think you can’t find anyone better than him. In fact, the next one is always better than the previous. All existence follows the law of conservation of matter. If someone owes you something, there will always be another person to pay you back.
19. Don’t marry someone because of money, and don’t marry someone because of love. You will have an ideal love when you lead a lively life alone, and when you two will have a better life experience together.
20. You know, you are the only best girl in the world. Don’t rush to open your heart to others just because they are a little nicer to you. In fact, you are really good, and you don’t need to be loved by making a compromise.

—————————–

20 Sự Thật Phũ Phàng Về Tình Yêu (Weibo)

Về Tình Yêu
1. Đừng vì mềm lòng mà tiếp nhận ai đó. Khi cảm động sinh ra rung động biến mất, lâu dần bạn sẽ hối hận vì đã hứa hẹn bên nhau quá vội vàng.
2. Khi bạn và người ấy chưa hiểu nhau vì tiết tấu cuộc sống khác nhau, hãy kịp thời tạo điểm chung cho nhau. Cảm xúc không có vòng đời chung giống như vi khuẩn rời khỏi bồn nuôi cấy, chúng sẽ tự động chết đi sau khi tiếp xúc với không khí quá lâu.
3. Nếu bạn cảm thấy không thể tiếp tục với anh ấy, đừng vội chia tay, hãy cố gắng làm hòa trước. Có thể mâu thuẫn lâu nay của hai bạn chỉ là hiểu lầm.
4. Ai cũng là người yêu lần đầu của nhau, vì vậy hãy cho người ấy thêm thời gian và sự kiên nhẫn để học cách yêu.
5. Đôi khi, tình yêu đòi hỏi một vài sự giả vờ. Ví dụ, khi anh ấy mua một thỏi son không đúng màu, hoặc lần đầu tiên anh ấy nấu ăn và làm một món ăn mà không thể nuốt nổi. Tình yêu cần sự động viên để nuôi dưỡng nó.
6. Cho nhau một chút không gian cá nhân. Tình yêu giống như nấu ăn. Nếu nhiệt độ quá lớn, sẽ làm cháy chảo; nếu nhiệt độ quá thấp, thức ăn sẽ không được nấu chín. Bạn phải điều chỉnh nhiệt độ vừa vặn.
7. Khi bạn nghĩ rằng anh ấy không thích bạn, ắt là anh ấy thực sự không (quá) thích bạn.
8. Dừng tổn hại đúng lúc. Nếu bạn thấy mình thường xuyên không thoải mái hoặc không ổn trong mối quan hệ này, hãy rời đi. Đừng xấu hổ, hoặc cố gắng uốn nắn tính cách của anh ấy một lần nữa. Làm thế nào anh ta có thể thay da đổi thịt trong vài tháng với khuôn mẫu mà anh ta đã xây dựng trong hơn 20 năm?
9. Đừng lo lắng về việc thiết lập mối quan hệ với một người. Dành nhiều thời gian hơn để xem liệu anh ấy có phù hợp với bạn hay không, từ đó có thể tránh được sự tra tấn lẫn nhau sau khi yêu một cách hiệu quả. Những người thực sự thích bạn có thể đợi trong vài tháng.
Về Người Yêu
10. Chỉ vì một người không quan tâm đến bạn theo cách bạn muốn không có nghĩa là anh ta không yêu bạn.
11. Môn đăng hộ đối rất quan trọng. Điều quan trọng không chỉ là khả năng tài chính tương đương, mà còn có giáo dục gia đình và chí hướng cá nhân phù hợp. Hai người có thế giới tinh thần không bình đẳng và tâm lý chênh lệch sẽ không thể yêu thương nhau được.
12. Ngoài đối tốt với bạn (kiểu tốt không tốn tiền), hãy cẩn thận cân nhắc việc kết hôn với một chàng trai không còn gì khác. Một chàng trai chẳng làm nên trò trống gì thì thời gian là thứ rẻ tiền nhất của họ. Để đánh giá liệu anh ấy có đối xử tốt với bạn hay không là nhìn xem liệu anh ấy có sẵn sàng chia sẻ những điều quý giá nhất của mình với bạn hay không.
13. Yêu cầu anh ấy chứng minh tình yêu của anh ấy dành cho bạn bằng cách “làm tình” sẽ chỉ dần dần đẩy anh ấy ra xa.
14. Người thích đả kích bạn bằng lời nói thường yêu chính bản thân mình nhất. Người thực sự thích bạn sẽ không cam lòng để bạn bị tổn thương.
15. Đừng yêu một người đã yêu hơn hai năm. Hai năm giống như ở ngã ba đường của tình yêu, hoặc là chọn kết hôn hoặc là lựa chọn chia tay. Phải có một điều gì đó không thể chịu đựng hơn mới khiến một cô gái chia tay bất kể giá nào.
Về Bản Thân
16. Đừng vì tình mà yêu. Mọi người trên thế giới đều có múi giờ phát triển của riêng mình. Một số người dường như đang đi trước mặt bạn, trong khi những người khác dường như đang đi phía sau bạn. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều có những bước đi riêng trong múi giờ của riêng mình, vì vậy không cần phải ghen tị hay cười nhạo họ. Họ đều ở múi giờ của riêng họ, và bạn cũng vậy. Sống chính là chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Vì vậy, hãy thả lỏng. Bạn không ở phía sau, và bạn cũng không dẫn trước. Mọi thứ đều đúng giờ theo múi giờ của chính bạn do số phận sắp đặt.
17. Cần phải duy trì cái tôi độc lập mọi lúc. Ý nghĩa của tình yêu nằm ở sự trưởng thành của bản thân và sự hoàn thiện về mặt cảm xúc của con người, thay vì chỉ gắn bó với cái cây lớn. Khi bạn đánh mất giá trị bản thân, bạn bắt đầu trở nên có cũng được mà không có cũng không sao.
18. Ra đi là trạng thái bình thường của cuộc sống. Chia tay đau lắm nhưng đừng sợ đau. Trái đất có thể quay xung quanh mà không cần bất kỳ ai, và thế giới của bạn cũng vậy. Đừng nghĩ rằng bạn không thể tìm thấy ai tốt hơn anh ấy. Trên thực tế, cái sau luôn tốt hơn cái trước. Mọi sự tồn tại đều tuân theo quy luật bảo toàn vật chất. Nếu ai đó nợ bạn điều gì đó, sẽ luôn có người khác trả lại bạn.
19. Đừng lấy ai đó vì tiền, cũng đừng lấy ai đó vì tình. Tình yêu lý tưởng khi một người bạn sống cuộc sống sôi động, khi hai người sẽ có trải nghiệm sống càng tốt đẹp hơn.
20. Bạn biết đấy, bạn là cô gái tốt nhất trên thế giới duy nhất. Đừng vội móc tim móc phổi với người khác chỉ vì họ đối xử tốt với bạn hơn một chút. Trên thực tế, bạn thực sự tốt, và bạn không cần phải được yêu thích bằng cách thỏa hiệp.

Continue Reading20 Cruel Truths About Love (Weibo)

Some Little Blessings In A Winter Day (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
1. Wearing a cotton jacket and eating hot baked sweet potatoes grilled by street grandfathers.
2. Tying the long trousers into the socks, tying the autumn clothes in the long trousers, and holding you in the palm of my hand.
3. Staying in bed as long as I like, and playing with my mobile phone in bed.
4. Sitting around with friends, eating hot pot, and gossiping.
5. Resting and soaking my feet after a busy day.
6. Wandering around the streets in the afternoon, and holding the warmth of hot milk tea in my hand.
7. Opening the curtains to let the sun shine in.
8. Putting my cold hands in my partner’s coat pocket.
9. Getting up early, and eating the sausage egg cake made by an aunt at the entrance of the block.
10. There is a warm bathroom heater to let me take a satisfying hot bath.
11. In the cool air, there’s a bright warm sun hanging in the sky.
12. Reading a favorite book quietly in the heated study room.
13. Family and friends far away from home call and say that they will go home for New Year get-togethers.
14. Stinky tofu with steaming soup on the street in winter night.
15. Looking up, and suddenly seeing snow from the sky.
16. A cup of hot milk tea to warm my hands.
17. Grabbing the ticket to go home on the Spring Festival travel rush.
18. Sleeping in bed for ten more minutes.
19. Chatting with old friends in the sun.
20. Eating dumplings made by my mother.
21. Receiving a hand-woven scarf from someone who likes me for a long time.
22. A warm bear hug when meeting someone I like.
23. When sorting out the wardrobe, I find that there is money in the big cotton jacket I wore last year.
24. Taking a winter trip with my family and my partner.
25. The distance by car not too far.
26. Snow not blocking the road.
27. After a work’s day, I go home with warmness and full meal waiting for me.
28. The person who spent the winter with you last year is still around.
29. When winter comes, can spring be far behind?
—————————–
Một Số Phước Lành Nhỏ Trong Ngày Mùa Đông (Weibo)
1. Mặc áo khoác bông và ăn khoai lang nướng nóng hổi do các ông già nướng trên phố.
2. Bỏ quần dài vào tất, bỏ quần áo mùa thu trong quần dài, và ôm em vào lòng bàn tay anh.
3. Nằm trên giường bao lâu tùy thích, và nghịch điện thoại trên giường.
4. Ngồi quây quần với bạn bè, ăn lẩu và buôn chuyện.
5. Nghỉ ngơi và ngâm chân sau một ngày bận rộn.
6. Chiều lang thang khắp phố phường, cầm trên tay ly trà sữa nóng hổi.
7. Mở rèm để ánh nắng chiếu vào.
8. Cho bàn tay lạnh vào túi áo khoác của người ấy.
9. Dậy sớm và ăn bánh trứng xúc xích do một dì ở lối vào khu nhà làm.
10. Có máy sưởi nhà tắm ấm áp để tắm nước nóng thỏa thích.
11. Trong không khí mát mẻ, có mặt trời ấm áp rực rỡ treo trên bầu trời.
12. Yên lặng đọc một cuốn sách yêu thích trong phòng làm việc có hệ thống sưởi.
13. Gia đình, bạn bè ở xa gọi điện nói rằng sẽ về quê ăn Tết.
14. Đậu phụ bốc khói nghi ngút trên phố đêm đông.
15. Nhìn lên, và đột nhiên thấy tuyết trên trời rơi xuống.
16. Ly trà sữa nóng cho ấm tay.
17. Giành được vé về quê trong đợt cao điểm du lịch lễ hội mùa xuân.
18. Ngủ trên giường thêm mười phút.
19. Tán gẫu với bạn cũ dưới nắng.
20. Ăn bánh bao do mẹ làm.
21. Nhận được một chiếc khăn do chính tay người đã thích mình từ lâu móc.
22. Một cái ôm ấm áp khi gặp người mình thích.
23. Khi phân loại tủ quần áo, thấy có tiền trong chiếc áo khoác bông lớn đã mặc năm ngoái.
24. Tham gia một chuyến du lịch mùa đông với gia đình và người ấy.
25. Khoảng cách lái ô tô không quá xa.
26. Tuyết không chắn đường.
27. Sau một ngày làm việc, trở về nhà với sự ấm áp và bữa ăn đầy đủ đang chờ.
28. Người đã cùng bạn trải qua mùa đông năm ngoái vẫn ở bên.
29. Khi mùa đông đến, mùa xuân không còn xa xôi nữa?

Continue ReadingSome Little Blessings In A Winter Day (Weibo)