Time And Ageing
| |

Time And Ageing

☀️🌼⏳ The sunshine is warm and the years are quiet. How dare I grow old before you come? – Zhang Ailing // 阳光温热,岁月静好,你还不来,我怎敢老去。——张爱玲 Yángguāng wēn rè, suìyuè jìng hǎo, nǐ hái bù lái, wǒ zěn gǎn lǎo qù.——Zhāng’àilíng // Dương quang ôn nhiệt, tuế nguyệt tĩnh hảo, nhĩ hoàn bất lai, ngã chẩm cảm lão…

And You Learn
|

And You Learn

🌟💪🌈 And you learn That you really can endure That you really are strong And you really do have worth And you learn and learn With every goodbye, you learn. // 你会明白 你真的可以忍耐 你真的十分坚强 你的确有自己的价值 你不断明白更多 每次说再见,你都有新的感悟 Nǐ huì míngbái Nǐ zhēn de kěyǐ rěnnài Nǐ zhēn de shífēn jiānqiáng Nǐ díquè yǒu zìjǐ de…

Timing
| |

Timing

🕰️💭🌟 There’s no need to rush; thinking too much can ruin you. If something is meant to be, it will happen. In the right time, with the right person, for the best reason. // 没必要着急,想得太多会毁了你。若是注定发生的事,它一定会发生,在合适的时机,和对的人一起,因一个最恰当的理由。 Méi bìyào zhāojí, xiǎng dé tài duō hui huǐle nǐ. Ruòshì zhùdìng fāshēng de shì, tā yīdìng huì fāshēng, zài…

Love And Respect
| |

Love And Respect

👼💖🏞️ If a man expects a woman to be an angel in his life, he must first create heaven for her. Angels don’t live in hell. // 男人若期望女人在他的生命中成为天使,他必须先为她创造天堂,天使是不会住在地狱里的。 Nánrén ruò qīwàng nǚrén zài tā de shēngmìng zhòng chéngwéi tiānshǐ, tā bìxū xiān wèi tā chuàngzào tiāntáng, tiānshǐ shì bù huì zhù zài dìyù lǐ de….

Love Fades
| |

Love Fades

💔🚶‍♀️😢 Loving, and then it fades away; Walking, and then we drift apart. // 爱着爱着就淡了,走着走着就散了。 Àizhe àizhe jiù dànle, zǒuzhe zǒuzhe jiù sànle. // Ái trứ ái trứ tựu đạm liễu, tẩu trứ tẩu trứ tựu tán liễu. // Yêu tới yêu lui thành nhạt, ngày qua ngày lại thành tan. P.s.: Picture taken in…