MAY 1, 2021 – 2

Người chứng ngộ lên bờ, còn kẻ chấp mê thì cuốn theo dòng chảy.
//
རྟོགས་པ་སད་མཁན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྨོངས་པ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་འགྲོ།
//
悟者上岸, 迷者随波逐流。
//
The enlightened people go ashore, the lost ones drift with the crowd.
P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingMAY 1, 2021 – 2

MARCH 18, 2021

Bây giờ tôi chỉ thích những điều có hồi đáp và những người nói lời giữ lời.
//
现在只喜欢有回应的事和说话算话的人。
//
Now I only like things that respond and those who keep their word.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingMARCH 18, 2021

JUNE 1, 2020

Dễ dàng chính là sống như người lớn, khó khăn là trở về làm trẻ con.
//
容易的是活成大人,难的是变回小孩。
//
It is easy to live as an adult, it is difficult to be back as a kid.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingJUNE 1, 2020

MAY 7, 2020

Vạn vật đều có vết rách, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.
//
万物皆有裂痕,那是光进来的地方。
//
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.
(Leonard Cohen)

P.s.: Picture taken in Wollonggong, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingMAY 7, 2020

JANUARY 9, 2020

Điều khiến bạn trưởng thành, là hy vọng hết lần này đến lần khác mà vẫn không tuyệt vọng.
//
让你成长的,是一个又一个的希望和从未终止过的绝望。
//
What makes you grow is one hope after another without ending in despair.
P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingJANUARY 9, 2020

FEBRUARY 21, 2019

Sơn trung hữu trực thụ, thế thượng vô trực nhân.
Núi rừng còn có cây mọc thẳng, ngay thẳng trên đời chẳng có ai.
//
山中有直樹,世上無直人。
//
There are straight trees in the mountains, there are no straight people in the world.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingFEBRUARY 21, 2019