|

These Are More Like Fate Than Fate Itself (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

Most of your life, you don’t know what you’re doing or how you should do. It’s like some kind of mental disability passed down from generation to generation.

You can’t have a complete understanding of how to spend youth when you have youth. It is impossible to have both middle age and complete knowledge of middle age. It is impossible to have both love and complete cognition of love. It is impossible to embrace death and have a complete understanding of it at the same time.

These are more like fate than fate itself.

—————————–

Những Điều Này Giống Định Mệnh Hơn Chính Định Mệnh (Weibo)

Phần lớn cuộc đời của bạn, bạn không biết mình đang làm gì hoặc mình nên làm như thế nào. Nó giống như một dạng khuyết tật tâm thần nào đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bạn không thể hiểu biết đầy đủ về cách trải qua tuổi thanh xuân khi còn trẻ. Không thể có cả tuổi trung niên và kiến thức đầy đủ của tuổi trung niên. Không thể có cả tình yêu và nhận thức đầy đủ về tình yêu. Không thể ôm lấy cái chết và hiểu biết đầy đủ về nó cùng một lúc.

Những điều này giống như số phận hơn chính cả số phận.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *