|

Self Management

🧘‍♀️💔
A person who can’t manage his emotions well, no matter how capable he is, will not be trusted. ——Chen Guo “Youth is such a painful gift”​​​​
//
一个管理不好自己情绪的人,无论能力多强,都不会得到信任。——陈果 《青春是一件多么痛的礼物》
Yīgè guǎnlǐ bù hǎo zìjǐ qíngxù de rén, wúlùn nénglì duō qiáng, dōu bù huì dédào xìnrèn.——Chén Guǒ “Qīngchūn shì yī jiàn duōme tòng de lǐwù”
//
Nhất cá quản lý bất hảo tự kỷ tình tự đích nhân, vô luận năng lực đa cường, đô bất hội đắc đáo tín nhậm.—— Trần Quả 《 Thanh xuân thị nhất kiện đa yêu thống đích lễ vật 》
//
Một người không quản lý tốt cảm xúc của mình sẽ không được tin tưởng, cho dù họ có giỏi đến đâu.—— Trần Quả (Tuổi trẻ là một món quà đau đớn biết bao)


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *