|

Weather Choices

☀️🌧️🛌
Sunny days are suitable for outings, rainy days are suitable for sleeping, and in the long years, there seems to be no day suitable for work.
//
晴天适合出行,雨天适合睡觉,漫长的岁月中竟没有一天适合上班。
Qíngtiān shìhé chūxíng, yǔtiān shìhé shuìjiào, màncháng de suìyuè zhōng jìng méiyǒu yītiān shìhé shàngbān.
//
Tình thiên thích hợp xuất hành, vũ thiên thích hợp thụy giác, mạn trường đích tuế nguyệt trung cánh một hữu nhất thiên thích hợp thượng ban.
//
Trời nắng thích hợp ra đường, trời mưa thích hợp ngủ, trong những năm tháng dài đằng đẵng lại không có một ngày thích hợp đi làm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *