|

Behind The Scenes

😅🏃‍♂️🥗
You only see that I eat barbecue, drink coffee and milk tea every day. When I lose weight, I hardly eat anything for ten days, and I run for half an hour. I don’t know how many parties I have denied to lose weight, and how many hungry nights I have clenched my teeth. You haven’t seen it, because I really haven’t done it.
//
你们只看到我每天吃烤肉喝咖啡点奶茶, 我减肥的时候十来天几乎不吃什么东西, 跑步一跑就是半小时, 为了减肥推了不知道多少饭局, 咬牙扛过了多少饥肠辘辘的夜晚, 这些你们都没看到过, 因为我也确实没干过。
Nǐmen zhǐ kàn dào wǒ měitiān chī kǎoròu hē kāfēi diǎn nǎichá, wǒ jiǎnféi de shíhòu shí lái tiān jīhū bù chī shénme dōngxī, pǎobù yī pǎo jiùshì bàn xiǎoshí, wèile jiǎnféi tuī liǎo bù zhīdào duōshǎo fànjú, yǎoyá kángguòle duōshǎo jīcháng lùlù de yèwǎn, zhèxiē nǐmen dōu méi kàn dàoguò, yīnwèi wǒ yě quèshí méi gànguò.
//
Nhĩ môn chích khán đáo ngã mỗi thiên cật khảo nhục hát già phê điểm nãi trà, ngã giảm phì đích thì hậu thập lai thiên kỷ hồ bất cật thậm ma đông tây, bào bộ nhất bào tựu thị bán tiểu thì, vi liễu giảm phì thôi liễu bất tri đạo đa thiếu phạn cục, giảo nha giang quá liễu đa thiếu cơ tràng lộc lộc đích dạ vãn, giá ta nhĩ môn đô một khán đáo quá, nhân vi ngã dã xác thực một cán quá.
//
Bạn chỉ thấy tôi ăn thịt nướng, uống cà phê và trà sữa mỗi ngày. Khi tôi giảm cân, tôi hầu như không ăn gì mười ngày. Tôi chạy bộ vừa chạy là hết nửa tiếng. Tôi không biết mình đã từ chối bao nhiêu bữa tiệc để giảm cân, đã nghiến răng nghiến lợi cho qua bụng đói kêu vang bao nhiêu đêm. Bạn không thấy những thứ này, bởi vì tôi thực sự chưa từng làm.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *