| | |

Where Is The Buddha?

🌳🏔️🙏
Where is the Buddha? In the withered wilderness, a green grass is a Buddha; On a quiet and silent snowy night, a basin of charcoal fire is a Buddha; In the boundless river and sea, a single leaf boat is a Buddha; The colorful world is a simple Buddha; On tumultuous and noisy days, peace is the Buddha. When will I meet the Buddha? Waiting for flowers to bloom in fleeting years, guarding true purity in bustling places, and cultivating one’s mind in the midst of chaos, one can see the Buddha.
//
佛在哪里?万木凋零的旷野,一株绿草是佛;宁静无声的雪夜,一盆炭火是佛;苍茫无际的江海,一叶扁舟是佛;色彩纷呈的世相,朴素是佛;动乱喧嚣的日子,平安是佛。何时见佛?在流年里等待花开,处繁华中守住真淳,于纷芜中静养心性,即可见佛。
Fú zài nǎlǐ? Wàn mù diāolíng de kuàngyě, yī zhū lǜ cǎo shì fú; níngjìng wúshēng de xuě yè, yī pén tànhuǒ shì fú; cāngmáng wújì de jiānghǎi, yī yè piānzhōu shì fú; sècǎi fēnchéng de shìxiāng, púsù shì fú; dòngluàn xuānxiāo de rìzi, píng’ān shì fú. Hé shí jiàn fú? Zài liúnián lǐ děngdài huā kāi, chù fánhuá zhōng shǒuzhù zhēn chún, yú fēn wú zhōng jìngyǎng xīnxìng, jí kějiàn fú.
//
Phật tại na lý? Vạn mộc điêu linh đích khoáng dã, nhất chu lục thảo thị phật; ninh tĩnh vô thanh đích tuyết dạ, nhất bồn thán hỏa thị phật; thương mang vô tế đích giang hải, nhất diệp biển chu thị phật; sắc thải phân trình đích thế tương, phác tố thị phật; động loạn huyên hiêu đích nhật tử, bình an thị phật. Hà thì kiến phật? Tại lưu niên lý đẳng đãi hoa khai, xử phồn hoa trung thủ trụ chân thuần, vu phân vu trung tĩnh dưỡng tâm tính, tức khả kiến phật.
//
Phật ở nơi nao? Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật; giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phật. Gặp Phật khi nào? Trong năm tháng đợi chờ hoa nở, giữa phù hoa giữ sự đơn thuần, trong phồn tạp tĩnh tâm dưỡng tính, sẽ có thể gặp Phật.
//
Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

P.s.: Picture taken in Da Nang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *