| |

The Sky Is Free

🌤️💫🌈
The sky is free, because the sky has no boundary and no limit. “Freedom” is always clean and pure, while “bondage” is just the opposite.
//
天空是自由的,源于天空没有界,也没有限。“自由”往往干净且纯粹,“束缚”恰恰相反。
Tiānkōng shì zìyóu de, yuán yú tiānkōng méiyǒu jiè, yě méiyǒu xiàn. “Zìyóu” wǎngwǎng gānjìng qiě chúncuì, “shùfù” qiàqià xiāngfǎn.
//
Thiên không thị tự do đích, nguyên vu thiên không một hữu giới, dã một hữu hạn.” tự do” vãng vãng cán tịnh thả thuần túy, ” thúc phược” kháp kháp tương phản.
//
Bầu trời tự do, bởi vì bầu trời không có giới và không có hạn. “Tự do” thường sạch sẽ và thuần túy, trong khi “ràng buộc” thì ngược lại.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *