|

City Life

🏙️🌃
Walking through the noisy cities, I can hardly dream of anything.
//
走遍一座座喧闹的都市 我很难梦见什么。
Zǒu biàn yīzuò zuò xuānnào de dūshì wǒ hěn nán mèng jiàn shénme.
//
Giá tựu thị dữ dã ngoại dung vi nhất thể đích sự tình, nhĩ tổng thị tại thành trường.
//
Đi qua những thành phố ồn ào, tôi khó có thể mơ ước điều gì.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *