| |

Value In Memories

🔖🌟🕰️
You will never know the true value of a moment until it becomes a memory.
//
直到一些珍贵的时刻成为了回忆,你才会真正意识到它的价值所在。
Zhídào yīxiē zhēnguì de shíkè chéngwéile huíyì, nǐ cái huì zhēnzhèng yìshí dào tā de jiàzhí suǒzài.
//
Trực đáo nhất ta trân quý đích thì khắc thành vi liễu hồi ức, nhĩ tài hội chân chính ý thức đáo tha đích giới trị sở tại.
//
Cho đến khi một khoảnh khắc quý giá trở thành hồi ức, bạn mới thực sự nhận ra được giá trị của nó.

P.s.: Picture taken in Songpan, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *