|

New Year Indulgence

😄🍲🎉
Just a reminder, the Lunar New Year will be less than a month away. From now on just eat a lot, hot pot, barbecue, milk tea, fried chicken, so that you will be very fat during the Lunar New Year. When your relatives see you, they will only ask you why you are so fat; they will not ask you how much money you have earned or whether you’re seeing someone.
//
提醒一下,还有不到一个月就过年了,从现在开始多吃,顿顿火锅烤肉奶茶炸鸡,这样过年的时候就会很胖,亲戚见到就只会问你为什么胖成这样,不会问你赚了多少钱有没有对象啦。 ​​​​
Tíxǐng yīxià, hái yǒu bù dào yīgè yuè jiù guòniánle, cóng xiànzài kāishǐ duō chī, dùn dùn huǒguō kǎoròu nǎichá zhá jī, zhèyàng guònián de shíhòu jiù huì hěn pàng, qīnqī jiàn dào jiù zhǐ huì wèn nǐ wèishéme pàng chéng zhèyàng, bù huì wèn nǐ zhuànle duōshǎo qián yǒu méiyǒu duìxiàng la.
//
Đề tỉnh nhất hạ, hoàn hữu bất đáo nhất cá nguyệt tựu quá niên liễu, tòng hiện tại khai thủy đa cật, đốn đốn hỏa oa khảo nhục nãi trà tạc kê, giá dạng quá niên đích thì hậu tựu hội ngận bàn, thân thích kiến đáo tựu chích hội vấn nhĩ vi thập yêu bàn thành giá dạng, bất hội vấn nhĩ trám liễu đa thiếu tiền hữu một hữu đối tượng lạp.
//
Nhắc nhở một chút, còn không đến một tháng nữa là Tết, từ giờ trở đi ăn nhiều hơn, lẩu thịt nướng trà sữa gà rán, đến Tết ắt sẽ rất béo. Họ hàng nhìn thấy cũng sẽ chỉ hỏi bạn vì sao béo như vậy, sẽ không hỏi bạn kiếm được bao nhiêu tiền, có đối tượng hay chưa.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *