|

Sunny Day Escape

🌞🛌🏽📱
Before: Looking forward to a trip on a sunny day, or a walk around the neighborhood.
Now: Looking forward to finding a shaded meadow on a sunny day to lie down and play with my phone.
//
以前:期待在一个阳光灿烂的日子里来一次旅行,不行也要去家附近走走放放风。
现在:期待在一个阳光灿烂的日子里找个有树荫的草地躺下来玩手机。
Yǐqián: Qídài zài yīgè yángguāng cànlàn de rìzi lǐ lái yīcì lǚxíng, bùxíng yě yào qù jiā fùjìn zǒu zǒu fàng fàngfēng.
Xiànzài: Qídài zài yīgè yángguāng cànlàn de rìzi lǐ zhǎo gè yǒu shù yīn de cǎodì tǎng xiàlái wán shǒujī.
//
Dĩ tiền: Kỳ đãi tại nhất cá dương quang xán lạn đích nhật tử lý lai nhất thứ lữ hành, bất hành dã yếu khứ gia phụ cận tẩu tẩu phóng phóng phong.
Hiện tại: Kỳ đãi tại nhất cá dương quang xán lạn đích nhật tử lý hoa cá hữu thụ ấm đích thảo địa thảng hạ lai ngoạn thủ cơ.
//
Trước đây: Mong một chuyến đi vào ngày nắng đẹp, không được cũng phải đi dạo gần nhà.
Bây giờ: Mong tìm được một bãi cỏ rợp bóng mát để nằm nghịch điện thoại trong một ngày nắng đẹp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *