|

Maturity Insights

👤🤝🌱 #MaturityInsights #RespectfulBoundaries #WisePerspective
As we grow older, we come to understand that “Try not to cause trouble for others, and it’s best if others don’t trouble me either.” This statement isn’t about indifference; it’s about maturity. – Wang Zijian
//
长大后才知道,“尽量不给别人添麻烦,别人最好也别麻烦我。” 这句话不是冷漠,而是成熟。- 王自健 ​​​
Zhǎng dà hòu cái zhīdào, “jǐnliàng bù gěi biérén tiān máfan, biérén zuì hǎo yě bié máfan wǒ.” Zhè jù huà bùshì lěngmò, ér shì chéngshú. – Wángzìjiàn ​​​
//
Trường đại hậu tài tri đạo, “Tận lượng bất cấp biệt nhân thiêm ma phiền, biệt nhân tối hảo dã biệt ma phiền ngã.” Giá cú thoại bất thị lãnh mạc, nhi thị thành thục.- Vương Tự Kiện ​​​
//
Lớn lên mới biết, “Cố gắng không gây thêm phiền phức cho người khác, người khác tốt nhất cũng đừng làm phiền tôi.” Câu này không phải là lạnh lùng, mà là chín chắn. – Vương Tự Kiện

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *