|

Car Wisdom

🚗🔍👀
The car’s windshield is large, but the rearview mirror is small. Because the past is not as important as the future; looking forward requires more courage than looking backward.
//
汽车的挡风玻璃很大,后视镜却很小。因为,过去没有未来重要,往前看比往后看更需要勇气。
Qìchē de dǎng fēng bōlí hěn dà, hòu shì jìng què hěn xiǎo. Yīnwèi, guòqù méiyǒu wèilái zhòngyào, wǎng qián kàn bǐ wǎng hòu kàn gèng xūyào yǒngqì.
//
Khí xa đích đáng phong pha ly ngận đại, hậu thị kính khước ngận tiểu. Nhân vi, quá khứ một hữu vị lai trọng yếu, vãng tiền khán bỉ vãng hậu khán canh nhu yếu dũng khí.
//
Kính chắn gió của xe hơi lớn, nhưng gương chiếu hậu lại nhỏ. Bởi vì quá khứ không quan trọng bằng tương lai, nên việc nhìn về phía trước đòi hỏi sự can đảm hơn là nhìn về phía sau.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *