| |

Nature Is Healing

🌳🌳
Fortunately, there are trees, life still has moments of relaxation, nostalgia still has wings to fly.
//
幸好有树,生活还有放松的时刻,留恋还有展翅高飞。
Xìnghǎo yǒu shù, shēnghuó hái yǒu fàngsōng de shíkè, liúliàn hái yǒu zhǎnchì gāo fēi.
//
Hạnh hảo hữu thụ, sinh hoạt hoàn hữu phóng tùng đích thì khắc, lưu luyến hoàn hữu triển sí cao phi.
//
May còn có cây, đời còn có phút giây dịu lại, nỗi nhớ còn có đôi cánh chấp chới bay. – Nguyễn Ngọc Tư

P.s.: Picture taken in Dalat, Lam Dong, Vietnam in 2008.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *