|

Comfort Zone

🛋🌐💪
Before: I had to get out of my comfort zone.
Now: Trying to expand my comfort zone.
//
以前:我一定要走出舒适圈。
现在:努力扩大舒适圈。
Yǐqián: Wǒ yīdìng yào zǒuchū shūshì quān.
Xiànzài: Nǔlì kuòdà shūshì quān.
//
Dĩ tiền: Ngã nhất định yếu tẩu xuất thư thích quyển.
Hiện tại: Nỗ lực khoách đại thư thích quyển.
//
Trước đây: Tôi phải thoát ra khỏi vùng an toàn của mình
Bây giờ: Cố gắng mở rộng vùng an toàn của mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *