|

Then And Now

🌤🌙👍
In the past, when I liked someone: I cared about them morning and night.
Now, when I like someone: I give their social media posts a ‘like’.
//
以前喜欢一个人:每天早晚嘘寒问暖。
现在喜欢一个人:最多给他朋友圈点赞。
Yǐqián xǐhuān yīgè rén: Měitiān zǎowǎn xūhánwènnuǎn.
Xiànzài xǐhuān yīgè rén: Zuìduō gěi tā péngyǒu quāndiǎn zàn.
//
Dĩ tiền hỉ hoan nhất cá nhân: Mỗi thiên tảo vãn hư hàn vấn noãn.
Hiện tại hỉ hoan nhất cá nhân: Tối đa cấp tha bằng hữu quyển điểm tán.
//
Trước đây thích một người: Sáng tối hỏi han ân cần.
Bây giờ thích một người: Dành nhiều lượt thích nhất cho các bài đăng của anh ấy.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *