|

Live Proactively

⏰🚫🤷‍♀️ #StopProcrastination #TakeAction #ConfidenceMatters #StayMotivated #LiveProactively #EmbraceJoy
The biggest harm of procrastination is not just the delay but also the tendency to become hesitant and even lose confidence. No matter what the task is, once you make a decision, take immediate action. This itself can bring vitality to life and maintain a proactive and joyful mindset.
//
拖延的最大坏处还不是耽误,而是会使自己变得犹豫,甚至是丧失信心。不管什么事,决定了,就立刻去做,这本身就能使人生机勃勃,保持一种主动和快乐的心情。
Tuōyán de zuìdà huàichu hái bùshì dānwù, ér shì huì shǐ zìjǐ biàn dé yóuyù, shènzhì shì sàngshī xìnxīn. Bùguǎn shénme shì, juédìngle, jiù lìkè qù zuò, zhè běnshēn jiù néng shǐ rénshēng jī bóbó, bǎochí yī zhǒng zhǔdòng hé kuàilè de xīnqíng.
//
Tha diên đích tối đại phôi xử hoàn bất thị đam ngộ, nhi thị hội sử tự kỷ biến đắc do dự, thậm chí thị tang thất tín tâm. Bất quản thập yêu sự, quyết định liễu, tựu lập khắc khứ tố, giá bản thân tựu năng sử nhân sinh cơ bột bột, bảo trì nhất chủng chủ động hòa khoái nhạc đích tâm tình.
//
Tác hại lớn nhất của việc trì hoãn không chỉ là lỡ hẹn mà còn làm cho bản thân do dự, thậm chí là mất đi lòng tin. Bất kể việc gì, khi đã quyết định, hãy làm ngay lập tức, điều này sẽ làm cho cuộc sống tràn đầy sức sống, duy trì một tâm trạng tích cực và vui vẻ.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *