| |

Constant Fate

💔🌪️🔒
The human heart is ever-changing, while fate remains constant.
//
千变万化的是人心,纹丝不动的是命运。 ​​​​
Qiānbiànwànhuà de shì rénxīn, wénsībùdòng de shì mìngyùn. ​​​​
//
Thiên biến vạn hóa đích thị nhân tâm, văn ti bất động đích thị mệnh vận.​
//
Thay đổi là con người, bất động là số phận. ​​​​

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *