|

Dreams Come True

🎓💪🔥
The most beautiful summer is the summer when I knew I was admitted to university. Come on 2005!
//
最美的夏天是知道自己考上了大学的那个夏天。2005 加油!
Zuìměi de xiàtiān shì zhīdào zìjǐ kǎo shàngle dàxué dì nàgè xiàtiān. 2005 jiāyóu!
//
Tối mỹ đích hạ thiên thị tri đạo tự kỷ khảo thượng liễu đại học đích na cá hạ thiên. 2005 gia du!
//
Mùa hè đẹp nhất là mùa hè khi biết mình trúng tuyển đại học. Cố lên 2005!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *