| |

Someone To Keep Silent With You

📳
Instead of finding someone to chat with you, it is better to find someone to keep silent with you.
//
与其找一个人陪自己聊天,不如找一个人陪自己沉默。
Yǔqí zhǎo yīgè rén péi zìjǐ liáotiān, bùrú zhǎo yīgè rén péi zìjǐ chénmò.
//
Dữ kỳ hoa nhất cá nhân bồi tự kỷ liêu thiên, bất như hoa nhất cá nhân bồi tự kỷ trầm mặc.
//
Thay vì tìm người cùng mình nói chuyện, chi bằng tìm người cùng mình im lặng.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *