|

Life Lessons

🚶‍♂️💪
Life may have regrets, but there’s no need to look back, because going backward is called repeating the same mistakes, moving forward is called self-healing.
//
人生会有遗憾,但不必回头,因为往回走叫重蹈覆辙,往前走,才叫自我治愈。 ​​​
Rénshēng huì yǒu yíhàn, dàn bùbì huítóu, yīnwèi wǎng huí zǒu jiào chóngdǎofùzhé, wǎng qián zǒu, cái jiào zìwǒ zhìyù. ​​​
//
Nhân sinh hội hữu di hám, đãn bất tất hồi đầu, nhân vi vãng hồi tẩu khiếu trọng đạo phúc triệt, vãng tiền tẩu, tài khiếu tự ngã trị dũ. ​​​
//
Đời người sẽ có tiếc nuối, nhưng không cần quay đầu lại, bởi vì quay lại gọi là giẫm vào vết xe đổ, đi về phía trước, mới gọi là tự mình chữa lành. ​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *