| |

Lonely Journey

🚶‍♂️🌍😔
The farther away, the more lonely.
//
更远的地方,更加孤独。
Gèng yuǎn de dìfāng, gèngjiā gūdú.
//
Canh viễn đích địa phương, canh gia cô độc.
//
Chỗ xa hơn, càng thêm cô đơn.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *