|

Growth Journey

💪📉🔄
You have to go through the process of trying, failing and trying again.
//
你得经历努力失败再努力的过程。
Nǐ děi jīnglì nǔlì shībài zài nǔlì de guòchéng.
//
Nhĩ đắc kinh lịch nỗ lực thất bại tái nỗ lực đích quá trình.
//
Bạn phải trải qua quá trình cố gắng, thất bại, rồi lại cố gắng.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *