| |

Truth Revealed

💪🌟
The truth is that loneliness makes you strong and makes you a better person. ​​​​
//
真相就是这样,孤独让你强大,让你成为一个更好的人。 ​​​​
Zhēnxiàng jiùshì zhèyàng, gūdú ràng nǐ qiángdà, ràng nǐ chéngwéi yīgè gèng hǎo de rén. ​​​​
//
Chân tương tựu thị giá dạng, cô độc nhượng nhĩ cường đại, nhượng nhĩ thành vi nhất cá canh hảo đích nhân. ​​​​
//
Sự thật là thế này, cô đơn khiến bạn trở nên mạnh mẽ và khiến bạn trở thành một người tốt hơn.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *