Sometimes a stranger's single action can truly warm your heart, like when they hold an umbrella for you on a rainy day. It makes you feel that there are still more kind people in the world.
|

Hold An Umbrella

🌧️☂️💖
Sometimes a stranger’s single action can truly warm your heart, like when they hold an umbrella for you on a rainy day. It makes you feel that there are still more kind people in the world.
//
有时候陌生人一个举动,真的会温暖到你的心,就比如下雨天他帮你撑伞的那一刻,觉得还是善良人多。 ​
Yǒu shíhòu mòshēng rén yīgè jǔdòng, zhēn de huì wēnnuǎn dào nǐ de xīn, jiù bǐrú xià yǔtiān tā bāng nǐ chēng sǎn dì nà yīkè, juédé háishì shànliáng rén duō. ​
//
Hữu thì hậu mạch sinh nhân nhất cá cử động, chân đích hội ôn noãn đáo nhĩ đích tâm, tựu bỉ như hạ vũ thiên tha bang nhĩ xanh tán đích na nhất khắc, giác đắc hoàn thị thiện lương nhân đa. ​
//
Đôi khi, một hành động của người lạ thực sự có thể làm ấm lòng bạn, ví dụ như khoảnh khắc họ che ô cho bạn trong ngày mưa, bạn nhận ra vẫn có nhiều người tốt bụng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *