| |

No If, No Later

❣️
If there is no if, then there is no later.
Whether you are still you, whether I am still me.
//
如果没有如果,后来没有后来
你是否还是你,我是否还是我。
Rúguǒ méiyǒu rúguǒ, hòulái méiyǒu hòulái
Nǐ shìfǒu háishì nǐ, wǒ shìfǒu háishì wǒ.
//
Như quả một hữu như quả, hậu lai một hữu hậu lai
Nhĩ thị phủ hoàn thị nhĩ, ngã thị phủ hoàn thị ngã.
//
Nếu như không có nếu như, sau này không có sau này
Bạn có còn là bạn không, tôi có còn là tôi không.

P.s.: Picture taken in Zoigê (Ruoergai), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *