In communication between two people, 70% is emotion and 30% is content. If emotions are off, the content gets distorted. Therefore, without good emotions, no matter how much is said, it's just venting.
|

The 70/30 Rule

💬😔😤
In communication between two people, 70% is emotion and 30% is content. If emotions are off, the content gets distorted. Therefore, without good emotions, no matter how much is said, it’s just venting.
//
两个人的沟通,70%是情绪,30%是内容。情绪不对,内容就会被扭曲,因此,没有良好的情绪,说的再多也只是发泄。
Liǎng gèrén de gōutōng, 70%shì qíngxù, 30%shì nèiróng. Qíngxù bùduì, nèiróng jiù huì bèi niǔqū, yīncǐ, méiyǒu liánghǎo de qíngxù, shuō de zài duō yě zhǐshì fāxiè.
//
Lưỡng cá nhân đích câu thông, 70% thị tình tự, 30% thị nội dung. Tình tự bất đối, nội dung tựu hội bị nữu khúc, nhân thử, một hữu lương hảo đích tình tự, thuyết đích tái đa dã chích thị phát tiết.
//
Giao tiếp giữa hai người bao gồm 70% cảm xúc và 30% nội dung. Tâm trạng không tốt thì nội dung sẽ bị bóp méo, vì vậy, nếu tâm trạng không tốt thì dù có nói bao nhiêu cũng chỉ là trút giận.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *