|

See The Distance

🚶‍♂️🌟
There’s no need to overthink things. Thinking too much is futile. Focus on doing what needs to be done, and naturally, you’ll see the distance ahead.
//
没必要想太多,想再多也是徒劳,把该做的事情做好,自然看得见远方。
Méi bìyào xiǎng tài duō, xiǎng zài duō yěshì túláo, bǎ gāi zuò de shìqíng zuò hǎo, zìrán kàn dé jiàn yuǎnfāng.
//
Một tất yếu tưởng thái đa, tưởng tái đa dã thị đồ lao, bả cai tố đích sự tình tố hảo, tự nhiên khán đắc kiến viễn phương.
//
Không cần suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ càng nhiều cũng vô ích. Hãy làm tốt những việc cần làm, tự nhiên bạn sẽ nhìn thấy tầm nhìn xa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *