|

Wisdom In Three

3️⃣🗳️✊🏻
We only need to do three things in our life:
First, know how to choose.
Second, know how to persist.
Third, know how to cherish.
//
我们一生只需要去做三件事:
一、知道如何去选择
二、明白如何去坚持
三、懂得如何去珍惜。
Wǒmen yīshēng zhǐ xūyào qù zuò sān jiàn shì:
Yī, zhīdào rúhé qù xuǎnzé
Èr, míngbái rúhé qù jiānchí
Sān, dǒngdé rúhé qù zhēnxī​​​​.
//
Ngã môn nhất sinh chích nhu yếu khứ tố tam kiện sự:
Nhất, tri đạo như hà khứ tuyển trạch
Nhị, minh bạch như hà khứ kiên trì
Tam, đổng đắc như hà khứ trân tích.
//
Chúng ta chỉ cần làm ba điều trong đời:
1. Biết lựa chọn
2. Biết kiên trì
3. Biết trân trọng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *