| |

Loneliness

🌌🤔
There are two kinds of loneliness: one is the loneliness that you have built countless walls for yourself and sealed yourself up; the other is that you completely open to integrate with everything. People just don’t like the former loneliness, but they can only look up to the latter.
//
孤独有两种,一种是自己给自己塑了无数的墙,把自己封闭起来的孤独;另一种则是彻底的敞开,与万物融为一体的孤独。人只是不喜欢前一种孤独,却又只能仰望第二种孤独。
Gūdú yǒu liǎng zhǒng, yī zhǒng shì zìjǐ jǐ zìjǐ sù liǎo wú shǔ de qiáng, bǎ zìjǐ fēngbì qǐlái de gūdú; lìng yī zhǒng zé shì chèdǐ de chǎngkāi, yǔ wànwù róng wéi yītǐ de gūdú. Rén zhǐshì bù xǐhuān qián yī zhǒng gūdú, què yòu zhǐ néng yǎngwàng dì èr zhǒng gūdú.
//
Cô độc hữu lưỡng chủng, nhất chủng thị tự kỷ cấp tự kỷ tố liễu vô số đích tường, bả tự kỷ phong bế khởi lai đích cô độc; lánh nhất chủng tắc thị triệt để đích sưởng khai, dữ vạn vật dung vi nhất thể đích cô độc. nhân chích thị bất hỉ hoan tiền nhất chủng cô độc, khước hựu chích năng ngưỡng vọng đệ nhị chủng cô độc.
//
Có hai loại cô đơn, một là cô đơn do chính mình đã xây dựng vô số bức tường để tự phong ấn, hai là triệt để rộng mở, cùng vạn vật hòa làm một thể. Mọi người chỉ không thích loại cô đơn thứ nhất, nhưng họ lại chỉ có thể ngưỡng vọng loại thứ hai.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *