|

Move Forward

🚢🤐
Old acquaintances need not know the present, and new connections don’t need to inquire about the past. When boarding, don’t think about those on the shore, and when disembarking, don’t mention the things on the boat.
//
旧人无需知近况,新人不必问过往。上船不思岸上人,下船不提船上事。 ​​​
Jiù rén wúxū zhī jìnkuàng, xīnrén bùbì wèn guòwǎng. Shàng chuán bù sī ànshàng rén, xiàchuán bù tí chuánshàng shì. ​​​
//
Cựu nhân vô nhu tri cận huống, tân nhân bất tất vấn quá vãng. Thượng thuyền bất tư ngạn thượng nhân, hạ thuyền bất đề thuyền thượng sự. ​​​
//
Người xưa không cần biết về hiện tại, người mới không cần hỏi về quá khứ. Khi lên thuyền, đừng nghĩ về người ở bờ, khi xuống thuyền, đừng nhắc đến những chuyện trên thuyền.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *