|

Unexpected Turn

🌬️🏋️‍♀️🥤
It was very windy today. I wanted to go to the gym but was blown to the milk tea shop.
//
今天风挺大的,本来想去健身房的,被吹来了奶茶店。
Jīntiān fēng tǐng dà de, běnlái xiǎng qù jiànshēnfáng de, bèi chuī láile nǎichá diàn.
//
Kim thiên phong đĩnh đại đích, bản lai tưởng khứ kiện thân phòng đích, bị xuy lai liễu nãi trà điếm.
//
Hôm nay gió thật lớn, tôi muốn đi tập thể dục nhưng lại bị thổi vào quán trà sữa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *